ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2011 16:50
Εκτύπωση PDF

1. Ποιό είναι το ύψος των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων για εισαγόμενα αυτοκίνητα οχήματα ή αποστελλόμενα από άλλο κράτος– μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς προσδιορίζεται η φορολογητέα αξία;

Οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις που οφείλονται κατά τον τελωνισμό αυτοκινήτων, είναι το τέλος ταξινόμησης, ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) και ο εισαγωγικός δασμός , όσον αφορά στα οχήματα που εισάγονται από τρίτες χώρες.

Α. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ι.Χ.

Τέλος Ταξινόμησης
Το ύψος των συντελεστών του τέλους ταξινόμησης, προσδιορίζεται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα τους και την αντιρρυπαντική τους τεχνολογία.
Οι συντελεστές αυτοί, κατά περίπτωση εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Προδιαγραφές της οδηγίας 98/69ΕΚ (παραγωγή έτους 1999 - 2000 και μετά) (*)

Προδιαγραφές της οδηγίας 94/12/ΕΚ
(παραγωγή έτους 1994 – 1999 & 2000) (*)

Προδιαγραφές των οδηγιών 91/441/ΕΟΚ,
89/458ΕΟΚ & 88/76/ΕΟΚ (παραγωγή έτους μέχρι και 1993) (*)

Συμβατικής τεχνολογίας

Μέχρι 900 κ.ε.

5%

14%

24%

37%

Από 901-1400 κ.ε.

12%

27%

49%

66%

Από 1401-1600 κ.ε.

20%

45%

95%

128%

Από 1601-1800 κ.ε.

30%

56%

129%

148%

Από 1801-2000 κ.ε.

40%

83%

216%

266%

Από 2001κ.ε.& πάνω

50%

142%

334%

346%

(*) Το έτος παραγωγής όπως ενδεικτικά αναφέρεται στις στήλες του σχετικού πίνακα, δεν αποτελεί απόλυτο κριτήριο για την υπαγωγή του αυτοκινήτου στον κατάλληλο συντελεστή τέλους ταξινόμησης αλλά απαιτείται η προσκόμιση κατά τον τελωνισμό βεβαίωσης ή πιστοποιητικού που εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της αρμόδιας Νομαρχίας από τα οποία προκύπτουν οι προδιαγραφές της οδηγίας που πληροί το συγκεκριμένο όχημα.

Οι παραπάνω συντελεστές του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών οχημάτων μειώνονται κατά 50% , όταν πρόκειται για αυτοκινούμενα τροχόσπιτα.

 

Φορολογητέα αξία

Για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης, λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία που διαμορφώνεται από τα παρακάτω στοιχεία:
α) Την τιμή χονδρικής πώλησης από τον κατασκευαστή οίκο του αυτοκινήτου.
Προκειμένου για μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα την τιμή χονδρικής πώλησης του αντιστοίχου τύπου αυτοκινήτου κατά το χρόνο κυκλοφορίας του στη διεθνή αγορά, μετά την αφαίρεση και ενός ποσοστού, λόγω φθοράς του αυτοκινήτου, από τη συνήθη χρήση ή άλλη αιτία, με βάση τα παρακάτω ποσοστά μείωσης :
Πάνω από 6 και μέχρι 12 μήνες από την ημερομηνία της πρώτης θέσης σε κυκλοφορία και με την προϋπόθεση ότι έχει διανύσει περισσότερα από 6.000 χιλιόμετρα, μείωση της αξίας σε ποσοστό 7%


Από 1 μέχρι και 2 έτη
Πάνω από 2 μέχρι και 3 έτη
“ 3 μέχρι και 4 έτη
“ 4 μέχρι και 5 έτη
“ 5 μέχρι και 6 έτη
“ 6 μέχρι και 7 έτη
“ 7 μέχρι και 8 έτη
“ 8 μέχρι και 9 έτη
“ 9 μέχρι και 10 έτη
“ 10 μέχρι και 11 έτη
“ 11 μέχρι και 12 έτη
“ 12 μέχρι και 13 έτη
“ 13 μέχρι και 14 έτη
“ 14 μέχρι και 15 έτη
“ 15 έτη

14%
21%
28%
34%
40%
46%
52%
57%
62%
67%
70%
73%
76%
79%
80%

 

 

β) Τα έξοδα ασφάλισης και μεταφοράς του αυτοκινήτου στη χώρα.

Παρατήρηση: Σε περίπτωση που η τιμή χονδρικής πώλησης είναι μικρότερη από την τιμή αγοράς τότε η φορολογητέα αξία θα διαμορφωθεί με βάση τη δεύτερη τιμή.

Για αυτοκίνητα οχήματα τρίκυκλα ή τετράκυκλα της δ.κ. 87.03 που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/24/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 2002 (E.E.L 124 της 9.5.2002) και πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της οδηγίας 2002/51 Ε.Κ. ή μεταγενέστερης οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης ορίζονται ως εξής:

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Από 50 μέχρι και 500 κυβικά εκατοστά 5%
Από 501 μέχρι και 900 κυβικά εκατοστά 9%
Από 901 κυβικά εκατοστά και πάνω 15%

 

 

 

Β. ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΕΣ

Τέλος Ταξινόμησης
Οι μοτοσυκλέττες με κυλινδρισμό κινητήρα από 126 κυβικά εκατοστά και πάνω υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης. Το ύψος των συντελεστών προσδιορίζεται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα των .
Οι συντελεστές αυτοί, κατά περίπτωση εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Από 126 μέχρι 249 κ.ε.

2%

Από 250 μέχρι 900 κ.ε.

7%

Από 901 μέχρι 1400 κ.ε.

12%

Από 1401 μέχρι 1600 κ.ε.

14%

Από 1601 μέχρι 1800 κ.ε.

17%

Από 1801 κ.ε. και πάνω

25%

Φορολογητέα αξία

Για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης, λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία που διαμορφώνεται από τα παρακάτω στοιχεία :
α) Για τις καινούργιες μοτοσυκλέττες την πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα αξία.
Προκειμένου για μεταχειρισμένες μοτοσυκλέττες την τιμή χονδρικής πώλησης του αντιστοίχου τύπου μοτοσυκλέττας κατά το χρόνο κυκλοφορίας της στη διεθνή αγορά, μετά την αφαίρεση και ενός ποσοστού, λόγω φθοράς της μοτοσυκλέττας, από τη συνήθη χρήση ή άλλη αιτία, με βάση τα παρακάτω ποσοστά μείωσης :


Από 1 μέχρι και 2 έτη
Πάνω από 2 μέχρι και 3 έτη
“ 3 μέχρι και 4 έτη
“ 4 μέχρι και 5 έτη
“ 5 μέχρι και 6 έτη
“ 6 μέχρι και 7 έτη
“ 7 μέχρι και 8 έτη
“ 8 έτη

14%
21%
25%
32%
35%
39%
42%
46%

Παρατήρηση: Η τεκμαρτή αυτή αξία, δεν μπορεί να είναι μικρότερη της τιμής
αγοράς.

β) Τον εισαγωγικό δασμό που πράγματι καταβάλουν.
γ) Τα παρεπόμενα έξοδα, με τα οποία επιβαρύνονται οι μοτοσυκλέττες (όπως έξοδα προμήθειας, μεσιτείας, τόκων φόρτωσης, εκφόρτωσης, ασφάλισης και μεταφοράς στο εσωτερικό της χώρας).

 

 

 

Γ. ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

 

Τέλος Ταξινόμησης
Τα φορτηγά οχήματα και οι βάσεις τους υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης που προσδιορίζεται με βάση το μικτό τους βάρος, τη μορφή τους (ανοικτά – κλειστά), την αντιρρυπαντική τους τεχνολογία και τον κυλινδρισμό του κινητήρα τους.
Οι συντελεστές του τέλους αυτού κατά περίπτωση εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Φορτηγά οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, που πληρούν τις προδιαγραφές των οδηγιών 91/542/Ε.Ο.Κ. φάση Β΄ ή 96/69/Ε.Κ. :
α) Φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους, ανεξάρτητα κυλινδρισμού, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%).
β) Ανοικτά φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους, ανεξάρτητα κυλινδρισμού, ποσοστό επτά τοις εκατό (7%).


γ)

ΚΚλειστά φορτηγά μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους

 

 

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Μέχρι και 900 κ.ε.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ6%

 

Από 901 – 1400 κ.ε.

14%

 

Από 1401 – 1800 κ.ε.

18%

 

Από 1801 – 2000 κ.ε.

21%

 

Από 2001 κ.ε. και πάνω

26%

δ) Βάσεις των φορτηγών των προηγούμενων περιπτώσεων πέντε τοις εκατό (5%) για την περίπτωση α΄ και επτά τοις εκατό (7%) για τις περιπτώσεις β΄ και γ΄.
ε) Οι συντελεστές των προηγούμενων περιπτώσεων α΄ έως και δ΄ προσαυξάνονται κατά ποσοστό 30% προκειμένου για αυτοκίνητα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των παραπάνω οδηγιών.
στ)Στην περίπτωση κλειστών φορτηγών που προκύπτουν από μετατροπή επιβατικών οι παραπάνω συντελεστές της περίπτωσης γ΄ τριπλασιάζονται και υπολογίζονται επί της φορολογητέας αξίας, όπως αυτή διαμορφώνεται για τα επιβατικά.

Φορολογητέα αξία

Για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης, λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία που διαμορφώνεται από τα παρακάτω στοιχεία :
α) Για τα καινούργια φορτηγά αυτοκίνητα την πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα αξία. Προκειμένου για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα η παραπάνω αξία καθορίζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία Αξιών με βάση τα σχετικά στοιχεία που διαθέτει. Η τεκμαρτή αυτή αξία, δεν μπορεί να είναι μικρότερη της τιμής αγοράς.
β) Τον εισαγωγικό δασμό που πράγματι καταβάλουν.
γ) Τα παρεπόμενα έξοδα με τα οποία επιβαρύνονται τα οχήματα (όπως έξοδα προμήθειας, μεσιτείας, τόκων φόρτωσης, εκφόρτωσης, ασφάλισης και μεταφοράς στο εσωτερικό της χώρας).

 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Φ.Π.Α.:
Ο συντελεστής του Φ.Π.Α. με τον οποίο επιβαρύνονται τόσο τα ενδοκοινοτικώς αποκτώμενα, όσο και τα εισαγόμενα από τρίτες μη Κοινοτικές χώρες, μεταφορικά μέσα, είναι δεκαοκτώ τοις εκατό (18%), και υπολογίζεται επί της φορολογητέας αξίας , δηλαδή από το άθροισμα της αξίας αγοράς των καταβαλλόμενων στη χώρα μας δασμών και φόρων και των εξόδων εισαγωγής (μεταφορικά έξοδα, ασφάλιστρα, κ.λ.π.).
Δεν αποτελούν διαμορφωτικά στοιχεία της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του Φ.Π.Α. το Ειδικό Τέλος Ταξινόμησης και ο ίδιος ο Φ.Π.Α..

2. Ποιά δικαιολογητικά απαιτούνται να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι κατά τον τελωνισμό των κοινοτικών αυτοκινήτων οχημάτων;

 Τα δικαιολογητικά που επισυνάπτουν οι ενδιαφερόμενοι με την κατάθεση της Ειδικής Δήλωσης, κατά τον τελωνισμό των αυτοκινήτων οχημάτων είναι :

  1. Δήλωση Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.)
  2. Το τιμολόγιο αγοράς ή το ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από την αρμόδια Προξενική Αρχή εφόσον έχει αγορασθεί από ιδιώτη
  3. Έγκριση τύπου οχήματος ή πιστοποιητικό για την αντιρρυπαντική τεχνολογία του αυτοκινήτου.
  4. Την ξένη άδεια κυκλοφορίας
  5. Ειδικό επαληθευτικό δελτίο αξίας

3. Ποιός είναι ο χρόνος κατάθεσης της Ειδικής Δήλωσης για τον τελωνισμό των οχημάτων;

Η Ειδική Δήλωση κατατίθεται :

  1. Για τα μεταφερόμενα ή αποστελλόμενα αυτοκίνητα οχήματα από τα λοιπά κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αργότερο τη δεκάτη πέμπτη ημέρα του επόμενου μήνα, από το μήνα που πραγματοποιήθηκε η είσοδος του αυτοκινήτου στη χώρα, χωρίς να δεσμεύεται ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει τη δήλωση αυτή και σε χρόνο προγενέστερο από την ημερομηνία που προαναφέρθηκε.

 

4. Σε ποιά κοινοτική οδηγία που αφορούν την αντιρρυπαντική τεχνολογία θα υπαχθούν τα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα που προέρχονται από τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

 

Οι κοινοτικές οδηγίες που αφορούν την αντιρρυπαντική τεχνολογία των επιβατικών αυτοκινήτων που προέρχονται από τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για να υπολογιστεί σ’ αυτά το τέλος ταξινόμησης, είναι οι εξής:
Η οδηγία 98/69 Ε.Κ. και μεταγενέστερη
Η οδηγία 94/12 Ε.Κ.
Οι οδηγίες 91/441 Ε.Ο.Κ., 89/458 Ε.Ο.Κ. και 88/76 Ε.Ο.Κ.
Τα αυτοκίνητα που δεν πληρούν καμία από τις παραπάνω οδηγίες, χαρακτηρίζονται συμβατικής τεχνολογίας.

Κατά τον τελωνισμό του αυτοκινήτου για την υπαγωγή του στον κατάλληλο συντελεστή τέλους ταξινόμησης απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ή πιστοποιητικού, που εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της αρμόδιας Νομαρχίας , από τα οποία προκύπτουν οι προδιαγραφές της οδηγίας που πληροί το συγκεκριμένο όχημα.

 

 

5. Ποιοί έχουν υποχρέωση κατάθεσης Δήλωσης Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο) και πότε αυτή κατατίθεται ;

Η Δήλωση Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.) κατατίθεται για όλα τα κοινοτικά οχήματα κατά την είσοδό τους στη χώρα μας, με εξαίρεση εκείνα που μεταφέρονται από πρόσωπα τα οποία έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό, εφόσον εξομοιώνονται με πρόσωπα που θεμελιώνουν δικαίωμα προσωρινής εισαγωγής. Υπόχρεοι να καταθέσουν Δήλωση Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.) είναι ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή ο παραλήπτης του οχήματος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος του, ή το πρόσωπο στην κατοχή του οποίου τίθεται το όχημα.
Η Δήλωση Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.) κατατίθεται :
α) Για τα κοινοτικά οχήματα που μεταφέρονται αυτοδύναμα στο εσωτερικό της χώρας κατατίθεται στην πλησιέστερη Τελωνειακή Αρχή, δηλαδή στο Τελωνείο εισόδου του οχήματος, στο εσωτερικό της χώρας.
β) Για τα αποστελλόμενα ή μεταφερόμενα, από τα λοιπά κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έμφορτα κοινοτικά οχήματα κατατίθεται στην πλησιέστερη Τελωνειακή Αρχή κατά την άφιξή τους, δηλαδή στον πρώτο τόπο προορισμού, ο οποίος θεωρείται και ως ο τόπος της πρώτης εκφόρτωσης των οχημάτων στο εσωτερικό της χώρας.
Αν μεσολαβεί αργία, η δήλωση αυτή, κατατίθεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα, που ακολουθεί.

Greek English Turkish