ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2011 17:21
Εκτύπωση PDF

Με ποιο καθεστώς και ποιες προϋποθέσεις διακινούνται οδικά στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τα εμπορεύματα τρίτων χωρών;

Για τη διακίνηση οδικώς εμπορευμάτων τρίτων χωρών από ένα σημείο του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας σε ένα άλλο, απαιτείται αυτά να τεθούν σε καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης, εκτός αν διέρχονται από τρίτη χώρα, οπότε είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του καθεστώτος TIR.
Για τη θέση των εμπορευμάτων στο καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης ορίζεται «κύριος υπόχρεος» ο οποίος προσκομίζει τα εμπορεύματα στο Τελωνείο αναχώρησης και συντάσσει δήλωση επί του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου, αντίτυπα 1,4,5.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς είναι η σύσταση εγγύησης το ποσό της οποίας υπολογίζεται με βάση τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν σε αυτά (Κοινοτική Διαμετακόμιση).  
Πρέπει να σημειωθεί ότι με την ίδια διαδικασία διακινούνται και κοινοτικά εμπορεύματα τα οποία διέρχονται ή εξάγονται στις χώρες ΕΖΕΣ (Νορβηγία, Ελβετία, Ισλανδία, Ρουμανία) (Κοινή Διαμετακόμιση).

Η εκπρόθεσμη προσκόμιση στο Τελωνείο Εξόδου εμπορευμάτων, που διαμετακομίζονται με το καθεστώς TIR, καθώς και η αλλαγή του Τελωνείου Εξόδου, κατά παρέκκλιση από την υποχρεωτική διαδρομή, αποτελούν παράβαση;

 

Α) Στην περίπτωση της παραβίασης της προθεσμίας εξόδου, κατά την μεταφορά εμπορευμάτων με το καθεστώς TIR, δεν θεωρείται παράβαση όταν :
- η μικρή σχετικά καθυστέρηση άφιξης στο Τελωνείο Εξόδου, εφόσον κατά τα λοιπά η μεταφορά είναι κανονική.
- η δικαιολογημένη καθυστέρηση άφιξης στο Τελωνείο Εξόδου
Σοβαρά προβλήματα ή προβλήματα υγείας του οδηγού, απρόβλεπτες βλάβες του οχήματος, αποκλεισμός εθνικών δρόμων, αναμονή πλησίον του Τελωνείου Εξόδου αποτελούν λόγους που δικαιολογούν καθυστέρηση άφιξης στο Τελωνείο Εξόδου, εφόσον βεβαίως προσκομίζονται οι κατάλληλες αποδείξεις.
- η καθυστέρηση άφιξης στο Τελωνείο Εξόδου, που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.

Β) Στην περίπτωση αλλαγής του Τελωνείου Εξόδου κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων με το καθεστώς TIR, δεν θεωρείται παράβαση εάν :
- κατά τη διάρκεια της διαδρομής έχει ζητηθεί και έχει εκδοθεί σχετική έγκριση από την πλησιέστερη Τελωνειακή Αρχή.
- αφίχθηκε στο νέο Τελωνείο Εξόδου λόγω ανωτέρας βίας
- η αλλαγή κρίνεται μικρής σημασίας σε σχέση με το εκτελούμενο διεθνές δρομολόγιο, εφόσον κατά τα λοιπά η μεταφορά TIR είναι κανονική.
Εξυπακούεται ότι στις λοιπές περιπτώσεις, κάθε καθυστέρηση άφιξης στο Τελωνείο Εξόδου όπως και κάθε αλλαγή στην υποχρεωτική διαδρομή χαρακτηρίζεται Τελωνειακή Παράβαση.

Στις περιπτώσεις της προηγούμενης ερώτησης που αποτελούν τελωνειακές παραβάσεις, από ποια διάταξη του άρθρου 144 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001) τιμωρούνται;

Στις περιπτώσεις χαρακτηρισμού, είτε της εκπρόθεσμης άφιξης στο Τελωνείο Εξόδου είτε της αλλαγής του Τελωνείου Εξόδου, ως Τελωνειακών Παραβάσεων, επιβάλλεται η ποινή του εδαφίου β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 144 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001).

Greek English Turkish