ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2011 17:22
Εκτύπωση PDF

Προκειμένου να τελωνιστούν τα εμπορεύματα που προέρχονται από ή αποστέλλονται προς τρίτη χώρα ποιο έγγραφο πρέπει να υποβληθεί στο Τελωνείο;

 

Ο κύριος των εμπορευμάτων ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του οφείλει να καταθέσει ορθά συμπληρωμένο το Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο (Ε.Δ.Ε.) και παράλληλα να προσκομίσει δισκέτα, στην οποία θα εμπεριέχονται τα στοιχεία του Ε.Δ.Ε., στο Τελωνείο που θα έχει την καθ' ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητα. Κατάθεση του Ε.Δ.Ε. απαιτείται και κατά την εισαγωγή / εξαγωγή προϊόντων σε εδάφη που ανήκουν μεν στο τελωνειακό αλλά όχι στο φορολογικό έδαφος της Κοινότητας (Μαρτινίκα, Γαλλική Γουιάνα, Γουαδελούπη, Ρεουνιόν, Κανάρια Νησιά, Νησιά Τσάνελ, Νησιά Άλαντ).
Το Ε.Δ.Ε. ονομάζεται διασάφηση / δήλωση και ο διασαφιστής ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος του έχει υποχρέωση, να γνωρίζει τις απαραίτητες θέσεις και ενδείξεις συμπλήρωσης της διασάφησης, ανάλογα με το τελωνειακό καθεστώς στο οποίο ζητά να υπαχθούν τα εμπορεύματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρα 61-78 του κανονισμού Ε.Ο.Κ. 2913/92, άρθρα 198-217 και παραρτήματα 38,37,36,35,34,33,32,31 του κανονισμού Ε.Ο.Κ. 2454/93). Οι οδηγίες συμπλήρωσης της δισκέτας δίνονται στην ΔΥΟ Τ.5047/304/Α0019/4-10-2000 και αναλυτικότερη πληροφόρηση για τη διασάφηση παρέχεται στην ΔΥΟ Τ3384/244/Α0019/21-07-2003.
Μαζί με τη διασάφηση πρέπει να επισυνάπτονται και τα έγγραφα –άρθρα 218-221 κανονισμού Ε.Ο.Κ. 2454/93– που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν το αιτούμενο τελωνειακό καθεστώς (π.χ. τιμολόγιο και εφόσον απαιτείται πιστοποιητικό κυκλοφορίας ή καταγωγής, κιβωτολόγιο, ζυγολόγιο, έγκριση εισαγωγής).
Σημειώνεται πως σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία Ν. 718/1977, νόμιμος αντιπρόσωπος του διασαφιστή μπορεί να είναι μόνο ο εκτελωνιστής..

Για τα είδη που διακινούνται ταχυδρομικά μεσολαβεί Τελωνείο;

 

Για δέματα που διακινούνται μεταξύ της Ελλάδας και Τρίτων εκτός της Κοινότητας χωρών, τηρούνται τελωνειακές διατυπώσεις, ενώ για την διακίνηση τους μεταξύ των Κρατών Μελών της Κοινότητας δεν μεσολαβεί Τελωνείο.

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την εισαγωγή ταχυδρομικών δεμάτων προκειμένου να τελωνιστούν και να παραδοθούν στον παραλήπτη;

 1. Τιμολόγιο (για εταιρεία) ή απόδειξη αγοράς (για ιδιώτη) που πρέπει να συνοδεύει τα εμπορικού χαρακτήρα είδη – εγκλείεται στα δέματα ή το προσκομίζει, αφού ειδοποιηθεί ο παραλήπτης.
 2. Τελωνειακή Δήλωση ( Declaration) του αποστολέα, η οποία πρέπει να συνοδεύει το δέμα είτε είναι εμπορικού ή όχι χαρακτήρα. Η φόρμα της είναι διεθνώς καθιερωμένη και παρέχεται από τα ταχυδρομικά γραφεία παγκοσμίως. Πρέπει να επικολλάται στο δέμα και να παρέχει πληροφορίες σαφής και αναλυτικές για το είδος, την αξία και τη φύση της αποστολής δηλαδή εάν πρόκειται για δώρο ή για εμπορικό είδος.
 3. Πιστοποιητικά καταγωγής προτίμησης σε περίπτωση, που απαιτούνται.
 4. Εγκρίσεις Ε.Ο.Φ., όπου απαιτούνται για παραλαβή φαρμάκων, παρασκευασμάτων διατροφής και καλλυντικών (Η συγκεκριμένη έγκριση προσκομίζεται κατά την παραλαβή του δέματος και όχι κατά τον τελωνισμό του).
 5. Εγκρίσεις άλλων υπουργείων και φορέων, όπου απαιτούνται (π.χ. εγκρίσεις –πιστοποιητικά για τα είδη Cites-είδη άγριας χλωρίδας και πανίδας, που απειλούνται προς εξαφάνιση-από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίσεις για παραλαβή όπλων –άδεια κατοχής από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης κλπ.).

 

Ποια είναι η δασμοφορολογική επιβάρυνση των προερχόμενων από Τρίτη χώρα ειδών;

 1. Για αποστολές μη εμπορικού χαρακτήρα :

α) για είδη μέχρι 45 € δεν καταβάλλονται δασμοί, Φ.Π.Α. και λοιποί φόροι,
β) τα είδη των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 350 € υπόκεινται σε κατ΄ αποκοπή δασμό 3,5%, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος ζητήσει τον τελωνισμό με βάση την δασμολογική κατάταξη του είδους.
γ) τα είδη των οποίων η συνολική αξία είναι άνω των 350 €, τελωνίζονται κανονικά, καταβάλλοντας τους δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις.

 1. Για αποστολές εμπορικού χαρακτήρα καταβάλλονται κανονικά οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, εκτός εάν πρόκειται για είδη, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει συνολικά τα 22 €.

Σημείωση:Για την κατανόηση των παραπάνω διευκρινίζουμε ότι:
ως εμπορεύματα χωρίς εμπορικό χαρακτήρα θεωρούνται τα εμπορεύματα εκείνα, τα οποία περιλαμβάνονται αποκλειστικά στις αποστολές, που πραγματοποιούνται από ιδιώτη σε ιδιώτη χωρίς οποιασδήποτε μορφής πληρωμή και τα οποία λόγω της φύσης τους και της ποσότητάς τους (μικρή), προορίζονται, χωρίς καμιά αμφιβολία, για προσωπική, ιδιωτική ή οικογενειακή χρήση εκ μέρους των παραληπτών .

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την πληρωμή της επιδότησης κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων και ποια η προβλεπόμενη διαδικασία;

 

Προϋποθέσεις :

 1. Εξαγωγή προς τρίτες χώρες γεωργικών προϊόντων τα οποία επιδοτούνται και για τα οποία ο εξαγωγέας ζητάει επιστροφή.
 2. Η πληρωμή της επιστροφής εξαρτάται από την προσκόμιση της απόδειξης ότι τα προϊόντα για τα οποία έγινε αποδεκτή η διασάφηση εξαγωγής εγκατέλειψαν ως έχουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας το αργότερο σε προθεσμία 60 ημερών από την αποδοχή αυτή.

Διατάξεις που την προβλέπουν :

Άρθρα 788-796 και παραρτήματα 37&38 των διατάξεων εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (Καν. Ε.Ο.Κ.: 2454/93)

 1. Κανονισμός (ΕΚ) 800/99 της Επιτροπής για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα
 2. Κανονισμός (Ε.Ο.Κ.) 386/90 του Συμβουλίου για τον έλεγχο κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων που τυγχάνουν επιστροφών ή άλλων ποσών και Κανονισμός (ΕΚ)2090/2002 της Επιτροπής για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του ανωτέρω Κανονισμού.

Αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία ελέγχου:

 1. Τελωνείο εξαγωγής, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου, τα εμπορεύματα συσκευάζονται ή φορτώνονται για τη μεταφορά τους προς εξαγωγή όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 7 στοιχείο α) Κανονισμός (ΕΚ) 800/99.
 2. Τελωνείο εξόδου, το τελωνείο που αναφέρεται στο άρθρο 793 παρ.2 του Καν. (Ε.Ο.Κ.) 2454/93 το οποίο διενεργεί έλεγχο υποκατάστασης με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΚ)2090/2002
 3. Τελωνείο προορισμού του Τ5, το τελωνείο προορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 912 γ του Καν. (Ε.Ο.Κ.) 2454/93. Εάν το τελωνείο εξόδου και το τελωνείο προορισμού του Τ5 δεν είναι τα ίδια, ο έλεγχος υποκατάστασης διενεργείται από το τελωνείο προορισμού του Τ5.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 1. Πιστοποιητικό εξαγωγής (AGREX) που περιλαμβάνει προκαθορισμό της επιστροφής, το οποίο εκδίδεται από τον Οργανισμό Πληρωμών - Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και υποβάλλεται στο Τελωνείο, εκτός από την περίπτωση των εμπορευμάτων που διέπονται από τον Κανονισμό 1520/2002
 2. Δεν χρειάζεται πιστοποιητικό εξαγωγής AGREX στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 1291/2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (μικροποσότητες).
 3. Διασάφηση εξαγωγής
 4. Τιμολόγιο
 5. Δελτίο αποστολής
 6. Φορτωτική
 7. Κιβωτολόγιο
 8. Εφόσον ο εξαγωγέας έχει αναθέσει σε εκτελωνιστή την διεκπεραίωση των διατυπώσεων εξαγωγής, σχετική εξουσιοδότηση
 9. Δήλωση της κοινοτικής καταγωγής των προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΚ) 800/99
 10. Δελτίο Χημείου (εφόσον απαιτείται)
 11. Πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου (εφόσον απαιτείται)

Ακολουθούμενη διαδικασία :

Ο εξαγωγέας οφείλει να ενημερώνει με κατάθεση (π.χ. με φαξ) του εντύπου προενημέρωσης στο αρμόδιο τελωνείο του τόπου όπου θα φορτωθούν τα προϊόντα για τη μεταφορά τους προς εξαγωγή τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών φόρτωσης και να αναφέρει την εικαζόμενη διάρκειά τους.
Να καταθέτει διασάφηση εξαγωγής στο ανωτέρω τελωνείο, με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πριν τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.
 1. Εφόσον επιλεγεί φυσικός έλεγχος των προϊόντων, αυτός πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του εξαγωγέα, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 386/90 του Συμβουλίου.
 2. Έκδοση βεβαίωσης εξαγωγής για τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Ν.Π.Ι.Δ.) βάσει της Τ3869/1214/12.10.87 ΔΥΟ
 3. Έκδοση άδειας παράδοσης
 4. Έκδοση του αντιτύπου Ε του ΕΔΕ, σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η έξοδος πραγματοποιείται από το έδαφος της χώρας μας, ή το αντίτυπο ελέγχου Τ5, όταν η έξοδος πραγματοποιείται από το έδαφος άλλου κράτους μέλους
 5. Το τελωνείο εξόδου, εκτός από τη θεώρηση στην οπίσθια όψη του αντιτύπου αριθμ. 3 του ΕΔΕ και την επιστροφή του στο πρόσωπο που το προσκόμισε για την απαλλαγή του από το ΦΠΑ, βεβαιώνει την έξοδο στο αντιτύπο Ε του ΕΔΕ ή στο αντίτυπο ελέγχου Τ5 και το επιστρέφει στο τελωνείο εξαγωγής
 6. Για κάθε εξαγωγέα μετά από αίτησή του και μετά την ολοκλήρωση της εξαγωγής, αποστέλλονται από το τελωνείο εξαγωγής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., όλα τα τελωνειακά έγγραφα που απαιτούνται για την πληρωμή της επιστροφής.

 

Απαιτούμενος χρόνος: Συνήθως, εάν προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ο τελωνισμός γίνεται αυθημερόν .

Κόστος : Ένσημα Τ.Ε.Β.Ε.

Ποια είναι τα είδη που κατά την είσοδο–εισαγωγή / εξαγωγή υπόκεινται σε περιορισμούς - απαγορεύσεις και ποια τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι σχετικές ΔΥΟ;

 

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΔΥΟ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΞΑΓΩΓΗ

Υπουργείο
Οικονομίας &
Οικονομικών

Κλωστοϋφαντουργικά από χώρες μέλη ΠΟΕ

Ο.1375/165/Α0019/27-12-2004

Ελεύθερα

 

 

 

Διεύθυνση
Διεθνών
Οικονομικών Ροών

Κλωστοϋφαντουργικά από Κίνα

Ο.1375/165/Α0019/27-12-2004

Έγγραφο
Επιτήρησης

 

 

Κλωστοϋφαντουργικά από χώρες μη μέλη του
ΠΟΕ (Λευκορωσία,
Βιετνάμ, υζμπεκιστάν)

Ο.1375/165/Α0019/27-12-2004

Άδεια εισαγωγής

 

 

Κλωστοϋφαντουργικά από Βόρεια Κορέα &
Συρία (ισχύει καθεστώς ποσοστώσεων ή προηγούμενης κοιν. επιτήρησης)

Ο.1375/165/Α0019/27-12-2004

Άδεια εισαγωγής

 

 

Κλωστοϋφαντουργικά από Σερβία Μαυροβούνιο (ισχύει καθεστώς ποσοστώσεων ή προηγούμενης κοιν.
επιτήρησης)

Ο.1375/165/Α0019/27-12-2004

Άδεια εισαγωγής

 

 

Υποδήματα από Κίνα 

Ο.110/10/Α0019/
2-2-2005

Έγγραφο επιτήρησης

 

 

Χαλυβουργικά προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών

Ε.182/38/Α0019/25-1-2001
Ε.232/32/Α0019/
31-1-2002
Ο.648/113/Α0019/
29-7-2002
Ο.985/141/Α0019/
14-11-2003
Ο.1220/143/Α0019/8-11-2004

Άδεια εισαγωγής ή έγγραφο επιτήρησης
ανάλογα τη χώρα καταγωγής και τις κατηγορίες των
προϊόντων

 

 

ΕΜΠΑΡΓΚΟ
1.Απαγόρευση εξαγωγής πολεμικού υλικού προς τη Ζιμπάμπουε

Ο.360/59/Α0019/
19-4-2002

 

Εξαιρούνται
ορισμένα είδη για τα οποία απαιτείται ‘Άδεια εξαγωγής από τη Δ/νση Διεθνών
Οικονομικών Ροών

 

2.Απαγόρευση εξαγωγής πολεμικού υλικού προς τη Σομαλία

Ο.1036/152/Α0019/
28-11-2003

 

 

 

3.Απαγόρευση εξαγωγής πολεμικού
υλικού προς τη
Βιρμανία/Μυανμάρ 

Ο.970/107/Α0019/
17-8-2004

 

Εξαιρούνται
ορισμένα είδη για τα οποία απαιτείται Άδεια εξαγωγής από τη Δ/νση Διεθνών
Οικονομικών Ροών

 

4.Απαγόρευση εξαγωγής πολεμικού υλικού στο Σουδάν

Ο.971/108/Α0019/
17-8-2004

 

Εξαιρούνται
ορισμένα είδη για τα οποία απαιτείται Άδεια εξαγωγής από τη Δ/νση Διεθνών
Οικονομικών Ροών

 

5. Διακοπή των
οικονομικών και
χρηματοδοτικών
σχέσεων μεταξύ της
Ε.Ε. και του Ιράκ

Ο.845/144/Α019/
11-10-2002
Ο.1037/153/Α0019/
28-11-2003
Ο.1019/119/Α0019/
9-2004

 

Εξαιρούνται
ορισμένα είδη για τα οποία απαιτείται Άδεια Εξαγωγής από τη Δ/νση Διεθνών
Οικονομικών Ροών

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
Γενικό Χημείο του Κράτους

 

 

 

Χ.717/71/Α0019/
12-10-2001
Χ.629/31/Α0019/
21-6-2002
Τ.4013/318/Α0019/
23-9-2003
Χ.961/94/Α0019/
27-2-2004
Χ.572/51/Α0019/
28-6-2004
Χ.813/66/Α0019/
20-9-2004

Δειγματοληψία & Δελτίο χημικής ανάλυσης

 

 

Έλεγχος γεωργικών
προϊόντων προερχομένων από Κίνα και Τουρκία
Αραχίδες (αράπικα
φιστίκια) από Κίνα
σύκα, φουντούκια και φιστίκια (φιστίκια με
κέλυφος) από Τουρκία

Χ.130/12/Α0019/
19-2-2002
Χ.624/75/Α0019/
18-9-2002

Τα εισαγόμενα
φορτία πρέπει να συνοδεύονται από επίσημα πιστ/κά από τη χώρα εξαγωγής, να γίνεται δειγματοληψία και να εξετάζονται σε περιεκτικότητα σε αφαλατοξίνες

 

 

 

 

 

 

Υπουργείο
Οικονομίας &
Οικονομικών
Γενικό Χημείο
του Κράτους

Έλεγχος γεωργικών
προϊόντων προερχομένων από Βραζιλία, Κίνα, Ιράν & Τουρκία

Χ.596/49/Α0019/
8-8-2003

Τα εισαγόμενα
φορτία πρέπει να συνοδεύονται από επίσημα πιστοποιητικά από τη χώρα εξαγωγής, να γίνεται δειγματοληψία και να εξετάζονται σε περιεκτικότητα σε αφαλατοξίνες

 

 

Έλεγχος αραχίδων
προερχομένων από
Αίγυπτο

Χ.694/59/Α0019/
23-9-2003

Τα εισαγόμενα
φορτία πρέπει να συνοδεύονται από τα αποτελέσματα επίσημης δειγματοληψίας και αναλύσεως και από πιστοποιητικό υγιεινής του Υπ.
Γεωργίας της
Αιγύπτου και να γίνονται δειγματοληψίες και ανάλογες χημικές αναλύσεις

 

 

Καυτά τσίλι και τα
προϊόντα καυτών
τσίλι

 

 

 

Υπουργείο
Αγροτικής
Ανάπτυξης &
Τροφίμων

Γεωργικά φάρμακα

Γ.5379/38/Α0019/
2-7-2003

Άδεια εισαγωγής

 

 

Φυτά,
Φυτικά προϊόντα

Γ.426/29/Α0019/
27-5-2003
Γ.739/60/Α0019/
23-9-2003
Γ.788/65/Α0019/
27-10-2003
Τ.605/47/Α0019/
10-2-2004
Τ.1308/103/Α0019/
5-4-2004
Γ.475/35/Α0019/
30-6-2004
Γ.540/36/Α0019
29-7-2004
Α.2395/235/Α0019/
22-7-2004
Α.4441/6/Α0019/
12-1-2005
Α.279/43/Α0019/
27-1-2005

Φυτοϋγειονομικός έλεγχος

 

 

Ζωοτροφές

Γ.279/33/Α0019/
24-4-2002
Γ.388/42/Α0019/
23-5-2002

Χορηγείται έγγραφο από τους Επόπτες κυκλοφορίας ζωοτροφών

 

 

Γεωργικά μηχανήματα

Γ.220/16/Α0019/
6-3-2003

Δελτίο ταξινόμησης από τις Νομαρχιακές
Υπηρεσίες Εγγείων
Βελτιώσεων

 

 

Νωπά οπωροκηπευτικά

Γ342/109/Α0019/
14-06-93 Καν (Ε.Ο.Κ.) 2251/92
Γ825/259/Α0019/
11-09-95

 

Πιστοποιητικό καταλληλότητας

 

Επεξεργασμένα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα (οπωροκηπευτικά)

Γ259/61/Α0019/29-5-95, Απόφ. Υπ. Γεωργίας : 381185/11-8-94,
Γ460/109/Α0019/
11-9-95

 

Πιστοποιητικό καταλληλότητας

 

Εισαγωγή ζώντων βοοειδών και χοίρων

Γ301/37/Α0019/
2002

Άδεια εισαγωγής Κτηνιατρικής Αρχής Νομαρχιακού Επιπέδου

 

 

Κτηνιατρικοί έλεγχοι σε ζώα και ζωικά προϊόντα από τρίτες χώρες

Γ960/77/Α0019/
22-12-03,
Γ647/ 60/ Α0019/ 20-08-02,
Γ304 / 7/Β0019/ 21-04-03,
Γ566/78/Α0019/
30-11-00,
Γ224/28/Α0019/
22-03-04,
Τ1973/137/Α0019/19-05-04

Είσοδος μόνο από εγκεκριμένους Συνοριακούς Σταθμούς Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥ.Κ.Ε.)
Έκδοση Κοινού Κτηνιατρικού Εγγράφου Εισόδου (Κ.Κ.Ε.Ε.) από τον αρμόδιο κτηνίατρο του ΣΥ.Κ.Ε.

Κτηνιατρική άδεια από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

 

Εφαρμογή στην Κοινότητα της Διεθνούς Σύμβασης για το εμπόριο των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (είδη CITES)

-Καν(ΕΚ) 338 /97,
- Καν(ΕΚ)1808/01,
- Καν(ΕΚ)1497/03,
- Ν.2637/98 (Φ.Ε.Κ. 200/Α')
- Κ.Υ.Α. 331794/99
(Φ.Ε.Κ. 281/Β')
Γ475/121/Α0019/
16-10-98
Τ2015/117/Α0019/
24-04-02
Γ289/19/Α0019/
28-03-03
Τ3618/214/Α0019/
23-09-04

 

Επιτρέπεται η είσοδος μόνο από συγκεκριμένα Τελωνεία εισόδου και μόνο μετά από έκδοση ειδικής άδειας εισαγωγής από το Υπ. Αγροτικής. Ανάπτυξης & Τροφίμων για ορισμένα είδη CITES, αλλιώς κατάσχεση από τις Τελωνειακές Αρχές και παράδοση στην πλησιέστερη Δασική Αρχή

Η έξοδος επιτρέπεται από τα τελωνεία Α' και Β' τάξεως

ΥΠΕΧΩΔΕ

Μηχανήματα έργου

Π.2069/197/Α0019/
27-5-2003
Π.4264/244/Α0019/
11-8-2004
Π.6386/604/Α0019/
27-1-2004

 

Έγκριση προσωρινής ή Οριστικής
Εξαγωγής μηχανημάτων Έργων από τη Δ/νση Δ13 του
ΥΠΕΧΩΔΕ

 

Βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές

Α.2813/296/Α0019/
7-9-2004

Δελτίο ταξινόμησης από τις Νομαρχιακές
Υπηρεσίες Εγγείων
Βελτιώσεων

 

Υπουργείο
Ανάπτυξης

Μηχανές

Α.3204/464/Α0019/
2-9-1998

Σήμανση CE

 

 

Τηλεπικοινωνιακές συσκευές

Μ.396/51/Α0019/
5-3-2002

Σήμανση CE

 

 

Ηλεκτρολογικό υλικό

Α.2636/369/Α0019/
7-7-1998

Σήμανση CE

 

 

Ρευματοδότες, ρευματολήπτες (πρίζες, φις)

Α.2132/266/Α0019/
15-6-2000

Δήλωση καταχώρησης (4η κλαδική Δ/νση Βιομηχ. Πολιτικής)

 

 

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Υ.1377/169/Α0019/
12-11-1997

Σήμανση CE

 

 

Συσκευές αερίου

Α.4609/973/Α0019/
23-12-1998

Σήμανση CE και
Τήρηση ορισμένων
υποχρεώσεων

 

 

Σκάφη αναψυχής

Α.2659/408/Α0019/
16-10-1998
A.5210/541/A0019/
12-12-2001

Τήρηση ορισμένων
υποχρεώσεων

 

 

Πλαστικοί σωλήνες

Β.1221/207/Α0019/
27-6-1995

Πιστοποιητικό
ΕΛ.Ο.Τ.

 

 

Χάλυβες οπλισμού
σκυροδέματος

Τ.7656/501/Α0019/
12-11-1997

Πιστοποιητικό
ΕΛ.Ο.Τ.

 

 

Τσιμέντα

 

 

 

Δημόκριτος

Προϊόντα διατροφής

Β.2836/π.ε.432/
Α0019/24-3-2000
Ε.2889/438/Α0019/
11-12-2002
Τ.152/9/Α0019/
14-1-2003
Τ.2904/184/Α0019/
15-7-2004

Έλεγχος
ραδιενέργειας
Δειγματοληπτικός έλεγχος

 

Ε.Ο.Φ.

Προϊόντα αρμοδιότητας Ε.Ο.Φ.

Ο.315/73/Α0019/
27-6-1995
Ο.377/71/Α0019/
8-5-1997
Ο.303/53/Α0019/
12-5-1999

Άδεια εισαγωγής
από τον Ε.Ο.Φ.

 

 

Αποσμητικά χώρου

Ο.851/132/Α0019/
24-10-2001

Τα τιμολόγια
πρέπει να
θεωρούνται από
τον Ε.Ο.Φ.

 

ΥΠΕΧΩΔΕ

 

Επικίνδυνα απόβλητα

Καν.(Ε.Ο.Κ.) 259/93
Τ.2046/125/Α0019/
26-4-2002

Έντυπο T.F.S.

Έντυπο T.F.S. & Άδεια διασυνοριακής
μεταφοράς και άδεια διαχείρισης
αποβλήτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Πολιτισμού

Πολιτιστικά αγαθά
(Εισαγωγή)

Ν.3028/2002
" για την προστασία των
αρχαιοτήτων και
εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς"
Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟ/ ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/
17759/1-3-2004

Δήλωση εισαγωγής μνημείων στο Υπ. Πολιτισμού ή στο
Τελωνείο εισαγωγής.

 

 

Πολιτιστικά αγαθά
(Εξαγωγή)

Καν.3911/92
Καν.752/93
Ν.3028/2002
" για την προστασία των
αρχαιοτήτων και
εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς"
ΚΥΑ ΥΠΠΟ/ ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/
17764/1-3-2004

 

Άδεια εξαγωγής
από το Υπουργείο
Πολιτισμού

Επιπλέον συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω είδη:

ΕΙΔΗ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΥΟ, Καν. ΕΟΚ, Π.Δ.,ΚΥΑ

Εμπορεύματα που παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας παραποίησης/
απομίμησης, πειρατικά, που παραβιάζουν στο Κ-Μ όπου κατατίθεται η Αίτηση παρέμβασης δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας).

Οίκοθεν παρέμβαση του

Τελωνείου: Προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών από την αναστολή της έκδοσης άδειας παραλαβής ή δέσμευσης των εμπορευμάτων προκειμένου να κατατεθεί αίτηση παρέμβασης. Εάν εντός 10 εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της αναστολής της χορήγησης άδειας παραλαβής ή της δέσμευσης το Τελωνείο δεν ενημερωθεί για την παραπομπή της υπόθεσης στην αρμό-δια να αποφανθεί επί της ουσίας Αρχή ή για την λήψη συντηρητικών μέτρων, η παραλαβή των εμπορευμάτων εγκρίνεται και η δέσμευση αίρεται.

Καν. 1383/03

Τ. 2620/168/Α0019/29-6-04

Καν.1891/04

 

 

Εξαγωγές ειδών και Τεχνολογίας διττής Χρήσεως, υψηλής τεχνολογίας καθώς και:

 1. Πυρηνικά
 2. Χημικές ουσίες
 3. Πυραυλική τεχνολογία
 4. Χημικά όπλα κ.α.

Άδεια εξαγωγής από τη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Ε562/103/27-3-2001
125695/Ε3/5695/25-10-00
126119/Ε3/6119/23-1-01
Αποφάσεις του ΥΠΕΘΟ

Καν. (ΕΚ) 1334/2000
Καν. (ΕΚ) 1504/2004

Απαγόρευση εισαγωγής,
εξαγωγής, διαμετακόμισης, κατοχής, εμπορίας όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών, μηχανισμών κ.α. εκτός εξαιρέσεων.

Άδεια εισαγωγής από Υπ. Δημόσιας Τάξης.

Άδεια εξαγωγής με άδεια του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που χορηγείται με σύμφωνη γνώμη των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας.
Άδεια διαμετακόμισης με άδεια του Υπουργού Δημόσιας Τάξης η οποία εκδίδεται μετά τη σύμφωνη γνώμη των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών. (σύμφωνα με τις συναφείς διατάξεις)

Ν. 2168/1993
Φ.Ε.Κ. 147/Α/3-9-93 όπως τροποποιήθηκε από;
Ν. 3169/2003, Φ.Ε.Κ. 189/Α
Ν. 3065/2002, Φ.Ε.Κ. 251/Α
Ν. 2873/2000, Φ.Ε.Κ. 285/Α

Εξαγωγή όπλων, πυρομαχικών, στρατιωτικών εξοπλισμών και συναφών ανταλλακτικών, στρατιωτικών οχημάτων κ.λ.π., τεχνολογίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικούς σκοπούς.

- Εμπάργκο που έχει επιβληθεί από Ο.Η.Ε., Ο.Α.Σ.Ε., Ευρωπαϊκή Ένωση για τις χώρες: Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ΜπούρμαΜιανμάρ, Κίνα, Κονγκό (πρώην Ζαΐρ), Ιράκ, Λιβερία, Ακτή Ελεφαντοστού, Σιέρα Λεόνε, Σομαλία, Σουδάν, Ζιμπάμπουε, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουάντα.

- Εξαιρούνται ορισμένα είδη που προορίζονται για τις δυνάμεις του Ο.Η.Ε. και ανθρωπιστικές οργανώσεις και εξάγονται μόνο με άδεια της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Ροών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Καν. 1334/2000 άρθρο 4 παρ. 2 που κοινοποιήθηκε με την Ε562/103//27-3-01

Ακατέργαστα διαμάντια.

Απαγορεύεται η εισαγωγή και η εξαγωγή εάν δε συνοδεύονται από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, χώρας που συμμετέχει στη διαδικασία Κίμπερλυ

Καν. (ΕΚ) 2368/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τ1707/126/Α0019/3-4-03

 

Greek English Turkish