ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΖΩΝΕΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2011 17:28
Εκτύπωση PDF

Τι είναι Ε.Ζ. - Ε.Α.;

Οι Ελεύθερες Ζώνες και Ελεύθερες Αποθήκες αποτελούν τμήματα του Τελωνειακού Εδάφους της Κοινότητας ή χώρους που βρίσκονται στο έδαφος αυτό, χωρισμένα από το υπόλοιπο εν λόγω τελωνειακό έδαφος εντός του οποίου όμως τα εισερχόμενα μη κοινοτικά εμπορεύματα, αφενός μεν από δασμολογική άποψη και άποψη εμπορικής πολιτικής θεωρούνται ότι δεν βρίσκονται στο τελωνειακό έδαφος της κοινότητας, αφετέρου δε τα εγχώρια ή τελούντα σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορεύματα αποτελούν, κατά κανόνα, αντικείμενα εξαγωγής.

Πώς ιδρύεται η Ε.Ζ. – Ε.Α.;

 

Η ίδρυση της Ε.Ζ. - Ε.Α. ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Ο ενδιαφερόμενος για ίδρυση Ε.Ζ. ή Ε.Α. υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία συνοδεύεται από οικονομική μελέτη και μελέτη σκοπιμότητας για την οποία ζητείται η ίδρυση της Ε.Ζ. ή Ε.Α. και στην οποία αναλύονται:

 1. Η υπάρχουσα ή προβλεπόμενη διακίνηση μη κοινοτικών εμπορευμάτων μέσω της προτεινόμενης Ε.Ζ. ή Ε.Α.
 2. Η προσδοκώμενη συμβολή της Ε.Ζ. ή Ε.Α. στην αύξηση της εμπορευματικής διακίνησης μη κοινοτικών εμπορευμάτων σε συνδυασμό με τα αναμενόμενα γενικότερα οικονομικά οφέλη από τη λειτουργία τους.
 3. Τα εχέγγυα για τη σωστή διοίκηση ή εκμετάλλευση της Ε.Ζ. ή για τη σωστή διαχείριση των εμπορευμάτων στην περίπτωση της Ε.Α.

Ο Υπουργός λόγω της οικονομικής σπουδαιότητας της Ε.Ζ. και των δεσμεύσεων που αναλαμβάνει το Δημόσιο προτού προχωρήσει στην έκδοση της απόφασης ίδρυσης, ζητά από τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας ή Εμπορικής Ναυτιλίας, κατά περίπτωση, τις θέσεις τους, τις οποίες και λαμβάνει υπόψη του για την έκδοση της τελικής απόφασης.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Διαχειριστής της Ε.Ζ. - Ε.Α., καθώς και το γενικό πλαίσιο λειτουργίας της.
Η διοίκηση και εκμετάλλευση των Ε.Ζ. ανατίθεται σε νομικά πρόσωπα, των δε Ε.Α. σε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Πότε μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί η Ε.Ζ. - Ε.Α.;

 

Η Ε.Ζ. ή Ε.Α. μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί, αφού εκδοθεί απόφαση από τον Γενικό Διευθυντή Τελωνείων, η οποία θα εγκρίνει την λογιστική αποθήκης που θα τηρείται, τις τελωνειακές διαδικασίες που θα εφαρμόζονται για την λειτουργία της, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ώστε να ικανοποιείται ο τελωνειακός έλεγχος.

Ποιοι είναι οι τύποι Ελεύθερων Ζωνών;

 

Σήμερα, μετά την τροποποίηση του Καν (Ε.Ο.Κ.) 2913/92 του Συμβουλίου και του Καν(Ε.Ο.Κ.) 2454/93 της Επιτροπής, στον ήδη υπάρχον τύπο Ε.Ζ., που ονομάστηκε Ε.Ζ. ελέγχου τύπου Ι, προστέθηκε και αυτός της Ε.Ζ. ελέγχου τύπου ΙΙ.

Τι είναι Ελεύθερη Ζώνη Ελέγχου τύπου Ι;

 

Η Ε.Ζ. τύπου Ι βασίζεται στην ύπαρξη περίφραξης, της οποίας η περίμετρος και τα σημεία εισόδου - εξόδου, τα οποία καθορίζονται από την Τελωνειακή Αρχή, υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση.
Τα πρόσωπα καθώς και τα οχήματα που εισέρχονται στην Ε.Ζ. υποβάλλονται σε έλεγχο και μπορεί να απαγορευθεί η είσοδός τους, εφόσον δεν παρέχουν τα απαραίτητα εχέγγυα.
Ο έλεγχος των εισερχομένων και εξερχόμενων εμπορευμάτων ενεργείται από την τελωνειακή αρχή στα σημεία εισόδου - εξόδου της Ε.Ζ., γι αυτό πρέπει να προσκομίζονται και να κατατίθενται, στον τελωνειακό υπάλληλο που έχει ορισθεί αντίγραφα των εγγράφων μεταφοράς.

Πώς πραγματοποιείται η είσοδος και παραμονή των εμπορευμάτων στην Ε.Ζ. τύπου Ι;

 

Η διάρκεια παραμονής των εμπορευμάτων στην Ε.Ζ. δεν υπόκειται σε περιορισμούς πλην των κοινοτικών γεωργικών προϊόντων, που δικαιούνται επιδοτήσεων κατά την εξαγωγή, για τα οποία η διάρκεια παραμονής είναι περιορισμένη και είναι αυτή που προβλέπεται από τον κανονισμό Ε.Κ. 800/99.
Στην Ε.Ζ. μπορούν να εισέρχονται κοινοτικά και μη κοινοτικά εμπορεύματα.
Για τα κοινοτικά εμπορεύματα απαιτείται η απόδειξη του κοινοτικού τους χαρακτήρα. άλλως λογίζονται για εμπορεύματα τρίτων χωρών για την εφαρμογή των εισαγωγικών δασμών και κοινοτικά σε περίπτωση που εφαρμόζονται εξαγωγικοί δασμοί..
Τα εμπορεύματα εισάγονται στην Ε.Ζ. είτε:

 1. απευθείας από την θάλασσα ή τον αέρα , οπότε σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει καμία τελωνειακή διατύπωση αλλά ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να κάνει την σχετική εγγραφή στην λογιστική αποθήκης και να ενημερώσει το τελωνείο ελέγχου εντός του διαστήματος που έχει καθοριστεί από την σχετική απόφαση του Γενικού Διευθυντή Τελωνείων, για την άφιξή τους.
 2. Στην συγκεκριμένη περίπτωση δηλαδή, δεν απαιτείται η προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο ούτε η κατάθεση δηλωτικού.
 3. Εμπορεύματα που δεν εισάγονται απευθείας στην Ε.Ζ. Τα συγκεκριμένα εμπορεύματα πριν την είσοδό τους στην Ε.Ζ. έχουν υπαχθεί σε κάποιο τελωνειακό καθεστώς με συνηθέστερο αυτό της κοινοτικής διαμετακόμισης. Τα εμπορεύματα αυτά πριν την είσοδό τους στην Ε.Ζ. πρέπει να προσκομίζονται στο τελωνείο, ώστε να εκκαθαριστεί το προηγούμενο καθεστώς και μετά εισέρχονται στην Ε.Ζ. και εγγράφονται στη λογιστική αποθήκης όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.
 4. Επίσης αντικείμενο των προβλεπομένων τελωνειακών διατυπώσεων αποτελούν σε κάθε περίπτωση και τα κοινοτικά γεωργικά προϊόντα που δικαιούνται επιστροφή κατά την εξαγωγή.

Ο βασικός σκοπός ίδρυσης Ε.Ζ. ή Ε.Α. είναι η αποθήκευση, κυρίως, μη κοινοτικών εμπορευμάτων και η μέσω αυτών εξυπηρέτηση του διεθνούς εμπορίου με παράλληλη όμως διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων.
Τα εμπορεύματα που εισάγονται στην Ε.Ζ. υπόκεινται σε περιορισμούς εφόσον με σχετικές αποφάσεις απαγορεύεται η είσοδος τους στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας ( εμπάργκο Ο.Η.Ε. κ.λ.π.). Τούτο προκύπτει και από τον ορισμό της Ε.Ζ., στον οποίο αναφέρεται ότι οι Ε.Ζ. αποτελούν τμήματα του τελωνειακού εδάφους της κοινότητας, οπότε εάν ισχύουν απαγορεύσεις εισόδου στο τελωνειακό έδαφος ισχύουν και για τις Ε.Ζ.
Εγχώρια και κοινοτικά εμπορεύματα που εισάγονται σε Ε.Ζ., δεν τυγχάνουν κάποιας φορολογικής απαλλαγής ή αναστολής λόγω της εισόδου τους στην Ε.Ζ., αντιμετωπίζονται δηλαδή όπως και στο υπόλοιπο έδαφος.
Εμπορεύματα που καταναλώνονται ή χρησιμοποιούνται εντός της Ε.Ζ., πριν την κατανάλωσή τους ή χρησιμοποίησή τους οφείλουν να καταβάλλουν τους οφειλόμενους εισαγωγικούς δασμούς και τις αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις.
Εντός της Ε.Ζ. επιτρέπεται η άσκηση δραστηριοτήτων βιομηχανικής ή εμπορικής φύσης ή παροχής υπηρεσιών με προηγούμενη όμως ενημέρωση των τελωνειακών αρχών.
Στην Ε.Ζ. μπορούν να εγκατασταθούν διάφορες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται εντός αυτής, με την υποχρέωση τήρησης λογιστικής αποθήκης, η οποία εγκρίνεται από τον Γενικό Διευθυντή Τελωνείων.
Οι διατάξεις που ρυθμίζουν τις Ε.Ζ. τύπου Ι ισχύουν και για τις Ε.Α.

Τι είναι Ελεύθερη Ζώνη Ελέγχου τύπου ΙΙ;

 

Η Ελεύθερη Ζώνη Ελέγχου τύπου ΙΙ έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 1. μη υποχρεωτική περίφραξη
 2. υποχρεωτική προσκόμιση των εμπορευμάτων στις τελωνειακές αρχές, με κατάθεση του οικείου Δηλωτικού και την εφαρμογή των προβλεπόμενων τελωνειακών διατυπώσεων και κατάθεση Διασάφησης αποταμίευσης για την είσοδό τους σε Ε.Ζ. τύπου ΙΙ.
 3. Η λογιστική που τηρείται είναι αυτή που προβλέπεται από τις διατάξεις της τελωνειακής αποταμίευσης.
 4. άμεση απελευθέρωση των κοινοτικών με την πιστοποίηση του κοινοτικού τους χαρακτήρα, βάσει των συνοδευτικών εγγράφων,
 5. οι έλεγχοι στηρίζονται στις λογιστικές εγγραφές με βάση τις διατάξεις του καθεστώτος της Τελωνειακής Αποταμίευσης, όπου δίδεται η δυνατότητα απλών εργασιών (συνήθεις εργασίες, του παραρτήματος 72 του Καν (Ε.Ο.Κ.)2454/93 που επιτρέπονται στο καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης.

Κοινό στοιχείο και των δύο τύπων Ε.Ζ. είναι η ύπαρξη φορέα Διοίκησης και η απεριόριστη παραμονή εμπορευμάτων χωρίς επιβαρύνσεις.
Η Ε.Ζ. τύπου ΙΙ ενδείκνυται στις περιπτώσεις που το λιμάνι δεν μπορεί να διαχωριστεί έτσι ώστε ένα τμήμα του να λειτουργεί ως Ε.Ζ. τύπου Ι και ένα άλλο τμήμα του ως κοινοτικός λιμένας, ώστε να διευκολύνεται το κοινοτικό εμπόριο.
Στην Ελλάδα υπάρχουν και λειτουργούν 3 Ε.Ζ.: 1) Ε.Ζ. Ελέγχου τύπου ΙΙ Λιμένος Πειραιώς, 2) Ε.Ζ. Ελέγχου τύπου Ι λιμένος Θεσσαλονίκης, 3) Ε.Ζ. Ελέγχου τύπου Ι λιμένος Ηρακλείου Κρήτης.

Ποιες οι διατάξεις που διέπουν την λειτουργία των Ε.Ζ.;

 

Οι διατάξεις που διέπουν τον προορισμό των Ε.Ζ. και Ε.Α. είναι:

 1. Τα άρθρα 166- 181 του καν Ε.Ο.Κ. 2913/92
 2. Τα άρθρα 799- 814 του καν Ε.Ο.Κ. 2454/93
 3. Το άρθρο 39 του ν. 2960/01 " Περί τελωνειακού κώδικα.
 4. Η Τ. 10970/110/Γ0019/93 Α.Υ.Ο.
Greek English Turkish