ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2011 17:29
Εκτύπωση PDF

Ποια η σχετική νομοθεσία που διέπει τις επιστροφές των αχρεωστήτως εισπραχθέντων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων;

α) Οι διατάξεις του Καν.(Ε.Ο.Κ.) αρ.2913/92 (άρθρα 235-242).
β) Οι διατάξεις του Καν.(Ε.Ο.Κ.) αρ.2454/93 (άρθρα 877-909).
γ) Οι διατάξεις του Ν.2960/01 (άρθρο 32).

Πότε οι εισπραχθείσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις θεωρούνται αχρεωστήτως εισπραχθείσες;

 

Ο πιο ενδεδειγμένος ορισμός είναι αυτός ο οποίος προκύπτει από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις, ήτοι όταν κατά τη στιγμή της καταβολής τους από τον οφειλέτη αυτών, το ποσό τους δεν οφειλόταν νομίμως ή όταν, όσον αφορά τους δασμούς, το ποσό τους βεβαιώθηκε κατά παράβαση της παρ.2, του άρθρου 220, του Καν.(Ε.Ο.Κ.) αρ.2913/92.

Από ποιόν διαπιστώνεται το αχρεώστητο της καταβολής δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων;

 

Η διαπίστωση του αχρεώστητου της καταβολής γίνεται είτε από το πρόσωπο που κατέβαλλε τις εν λόγω δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, είτε από την Τελωνειακή Υπηρεσία.

Το αχρεώστητο της καταβολής διαπιστώνεται και δικαστικώς;

 

Ναι. Η αχρεώστητη καταβολή δύναται να αναγνωριστεί και να βεβαιωθεί με απόφαση του αρμόδιου Διοικητικού. Δικαστηρίου (Διοικ. Πρωτοδικείο, Εφετείο, Σ.τ.Ε., Δικαστήρια των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), μετά από άσκηση των προβλεπόμενων ενδίκων μέσων από πλευράς του αιτούντα για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Από ποιον, πότε και πού μπορεί να υποβληθεί η αίτηση για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων;

 

Η αίτηση για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων μπορεί να υποβληθεί από τον δικαιούχο (το πρόσωπο που έχει καταβάλλει αυτές) ή τον νόμιμο αντιπρόσωπο του.
Μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριών (3) ετών από την ημερομηνία βεβαίωσης των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών, ο αιτών-δικαιούχος αυτών, δύναται να υποβάλλει σχετική προς τούτο αίτηση για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Εάν η διαπίστωση της αχρεώστητης είσπραξης έγινε από την Τελωνειακή Υπηρεσία, καλείται από αυτή ο δικαιούχος να υποβάλλει σ’ αυτήν σχετική αίτηση περί επιστροφής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσα στην ως άνω προθεσμία.
Εάν η αχρεώστητη καταβολή έχει αναγνωριστεί και βεβαιωθεί με απόφαση του αρμόδιου Διοικ. Δικαστηρίου, ο δικαιούχος πρέπει μέσα σε ένα (1) έτος από τη δημοσίευση της παραπάνω απόφασης να υποβάλλει σχετική προς τούτο αίτηση για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Εφόσον η δικαστική απόφαση επιπλέον είτε διατάσσει, είτε όχι, την επιστροφή και καταστεί τελεσίδικη, τότε η ανωτέρω αίτηση δύναται να υποβληθεί εντός (5) πέντε ετών από την δημοσίευση της Απόφασης του Διοικ. Δικαστηρίου.
Εάν η δικαστική απόφαση απλώς ακυρώνει την διοικητική πράξη του Τελωνείου (συνήθως καταλογιστική πράξη επιβολής και τελωνειακών προστίμων) με τον οποίον είχε πραγματοποιηθεί η είσπραξη (δηλ. ακυρώνει τον νόμιμο τίτλο με βάση τον οποίο πραγματοποιήθηκε η κατά Κ.Ε.Δ.Ε. είσπραξη), τότε η ανωτέρω αίτηση δύναται να υποβληθεί εντός (3) τριών ετών από την δημοσίευση της. Απόφασης του Διοικ. Δικαστηρίου.
Όταν όμως η εν λόγω απόφαση καταστεί τελεσίδικη και επιπλέον, πέρα της ακύρωσης του νόμιμου τίτλου, διατάσσεται και η επιστροφή των εισπραχθέντων ποσών, τότε η ανωτέρω αίτηση δύναται να υποβληθεί εντός (5) πέντε ετών από την δημοσίευση της Απόφασης του Διοικ. Δικαστηρίου. Ωστόσο προϋπόθεση συνήθως για αυτό είναι το γεγονός ότι, στο υποβληθέν δικαστικώς αίτημα για ακύρωση του νόμιμου τίτλου είσπραξης να υπάρχει και σχετικό αίτημα επιστροφής. Διαφορετικά η ανωτέρω αίτηση επιστροφής δύναται να υποβληθεί εντός (3) τριών ετών από την δημοσίευση της Απόφασης του Διοικ. Δικαστηρίου. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εφόσον η δικαστική απόφαση επιπλέον είτε διατάσσει, είτε όχι, την επιστροφή και καταστεί τελεσίδικη, τότε η ανωτέρω αίτηση δύναται να υποβληθεί εντός (5) πέντε ετών από την δημοσίευση της. Απόφασης του Διοικ. Δικαστηρίου.
(Σημείωση: Τελεσίδικη απόφαση Διοικ. Δικαστηρίου θεωρείται η εφετειακή που εκδίδεται από το Διοικ. Εφετείο, αλλά και η πρωτόδικος-οριστική που εκδίδεται σε πρώτο βαθμό από το Διοικ. Πρωτοδικείο, εφόσον η τελευταία δεν δύναται να εφεσιβληθεί, ή παρέλθουν οι χρονικές προθεσμίες για υποβολή σχετικής έφεσης από το δημόσιο κατά αυτής).

Ποιές διατάξεις διέπουν την αναστολή ή διακοπή των ανωτέρω προθεσμιών παραγραφής απαιτήσεων κατά του δημοσίου σχετικά με την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθείσας τελωνειακής οφειλής;

 

Οι διατάξεις που διέπουν την αναστολή ή διακοπή των προθεσμιών αυτών είναι οι διατάξεις του Κώδικα Δημόσιου Λογιστικού. (άρθρα 90, 91, 92, και 93 του Ν.2362/95).

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων δασμοφορολογικών

επιβαρύνσεων;

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων είναι τα αντίγραφα των οικείων τελωνειακών εγγράφων και τα οικεία πρωτότυπα αποδεικτικά εισπράξεως, τα οποία θα επισυναφθούν από την Τελωνειακή Αρχή στην σχετική απόφαση της περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών.

Τι συνεπάγεται η εκτός των ανωτέρω προθεσμιών υποβολή της αίτησης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων;

 

Η εκτός των ανωτέρω προθεσμιών υποβολή της αίτησης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων από τον δικαιούχο ή τον αντιπρόσωπο αυτού συνεπάγεται την παραγραφή της απαίτησης για επιστροφή των εν λόγω ποσών.

Η επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων πραγματοποιείται έντοκα ή άτοκα; Πώς υπολογίζεται ο τόκος σε περίπτωση έντοκης επιστροφής;

 

Η επιστροφή των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών πραγματοποιείται άτοκα.
Έντοκη επιστροφή επιτρέπεται εάν και εφόσον η σχετική αίτηση περί επιστροφής υποβληθεί μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία έξι (6) μηνών, που αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα κατά τον οποίο κοινοποιήθηκε στην Τελωνειακή Αρχή η απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, και εφόσον η επιστροφή δεν εκτελέστηκε στην προθεσμία αυτή με υπαιτιότητα της αρμόδιας τελωνειακής αρχής. Εφόσον η μη εκτέλεση της επιστροφής οφείλεται σε υπαιτιότητα του ενδιαφερομένου, το έντοκο της επιστροφής λογίζεται από την λήξη του ανωτέρω εξαμήνου έως και τον χρόνο έκδοσης της σχετικής απόφασης επιστροφής (εξυπακούεται ότι αυτή πραγματοποιήθηκε μετά τη λήξη του εν λόγω εξαμήνου και ότι αυτή κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί επιδόσεων).
Η μη υποβολή αίτησης επιστροφής στην ανωτέρω προθεσμία συνεπάγεται την παραγραφή του δικαιώματος έντοκης επιστροφής.
Ο τόκος υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας.

Πότε πραγματοποιείται η επιστροφή;

 

Η επιστροφή πραγματοποιείται με έκδοση σχετικής προς τούτο απόφασης της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής (Τελωνείο ή Τελωνειακή Περιφέρεια)

Υπάρχει ελάχιστο ποσό για το οποίο δεν μπορεί να εκδοθεί η ανωτέρω απόφαση, και κατ’ επέκταση να πραγματοποιηθεί επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών;

 

Ναι. Είναι το ποσό των τριών (3) €, κατά πράξη, για επιβαρύνσεις που εισπράχθηκαν αχρεώστητα.

Παραγράφεται η χρηματική αξίωση από την αχρεώστητη είσπραξη επιβαρύνσεων, όταν έχει εκδοθεί η ανωτέρω απόφαση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής περί επιστροφής αχρεωστήτων εισπραχθέντων ποσών;

 

Ναι. Η χρηματική αυτή απαίτηση που απορρέει από την εν λόγω αυτή απόφαση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής παραγράφεται μετά την παρέλευση προθεσμίας ενός (1) έτους από την κοινοποίηση της απόφασης αυτής στον δικαιούχο ή τον αντιπρόσωπο αυτού.

Greek English Turkish