ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ε.Φ.Κ. ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2011 17:30
Εκτύπωση PDF

Σε ποιες περιπτώσεις επιστρέφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης;

Σύμφωνα με τον Ν. 2861/54 ΄΄περί μέτρων ενίσχυσης της εξαγωγής βιομηχανικών και άλλων εγχωρίων προϊόντων΄΄, επιστρέφονται στον εξαγωγέα οι δασμοί και λοιποί φόροι που αναλογούν σε πρώτες ύλες και καύσιμες ύλες, στερεές ή υγρές, που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των εξαγόμενων προϊόντων.
Η ανωτέρω επιστροφή ενεργείται υπό την προϋπόθεση ότι η εξαγωγή των βιομηχανικών προϊόντων λαμβάνει χώρα εντός δύο ετών κατ΄ ανώτατο όριο , από την εισαγωγή των πρώτων υλών ή καυσίμων και εφόσον υποβληθεί αίτηση περί επιστροφής στο τελωνείο από το οποίο πραγματοποιείται η εξαγωγή, μαζί με την κατάθεση της διασάφησης εξαγωγής.
Η αριθ. Δ. 1116/93 Α.Υ.Ο. που αφορούσε την διαδικασία επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που αναλίσκονται για την παραγωγή εγχωρίων προϊόντων με προορισμό ενδοκοινοτικές αποστολές, με την προϋπόθεση υποβολής αίτησης εντός 18/μήνου από της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου πώλησης, καταργήθηκε από 01.03.2002.

Ποια η προθεσμία ισχύος της απόφασης καθορισμού συντελεστή απόδοσης καυσίμων;

 

Η προθεσμία ισχύος της απόφασης της επιτροπής που καθορίζει τους συντελεστές απόδοσης καυσίμων, καλύπτει το οικονομικό έτος της ενδιαφερόμενης εταιρείας και όχι περισσότερα έτη.

Greek English Turkish