ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2011 17:36
Εκτύπωση PDF

1. Τι είναι το καθεστώς της Μεταποίησης υπό Τελωνειακό Έλεγχο;

 

Το καθεστώς της Μεταποίησης υπό Τελωνειακό Έλεγχο αποτελεί τελωνειακό οικονομικό καθεστώς, μέσω του οποίου επιτρέπεται η εισαγωγή προϊόντων τρίτων χωρών στο εσωτερικό του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ταυτόχρονη αναστολή δασμών και φόρων, με σκοπό να υποστούν συγκεκριμένου είδους εργασίες μεταποίησης, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα 76 του Καν. (ΕΚ) 993/01 και στην συνέχεια τα μεταποιημένα αυτά προϊόντα να τεθούν σ’ ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση εντός της Κοινότητας, με την καταβολή των αναλογούντων στο τελικό προϊόν δασμών και φόρων.

2. Ποιο οικονομικό πλεονέκτημα απορρέει από το καθεστώς;

 

Το οικονομικό πλεονέκτημα, η ύπαρξη του οποίου αποτελεί και προϋπόθεση για την υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς, συνίσταται στην παροχή της δυνατότητας εισαγωγής προϊόντος με μικρότερους εισαγωγικούς δασμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις περιπτώσεις εκείνες όπου οι δασμοί που επιβάλλονται στο τελικό προϊόν είναι χαμηλότεροι από τους δασμούς που επιβάλλονται στην πρώτη ύλη που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του προϊόντος, δεδομένου ότι η καταβολή των υψηλότερων αυτών δασμών θα μπορούσε να οδηγήσει σε στέρηση της Κοινοτικής μεταποιητικής βιομηχανίας από κάθε ανταγωνιστικότητα έναντι τρίτων που καταβάλλουν χαμηλότερους δασμούς για την εισαγωγή των αντίστοιχων μεταποιημένων προϊόντων.

3. Ποιοι μπορούν να κάνουν χρήση του καθεστώτος;

 

Η υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς γίνεται με την έκδοση άδειας Μεταποίησης υπό Τελωνειακό Έλεγχο, η οποία χορηγείται μετά από αίτηση του προσώπου που πραγματοποιεί ή για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιείται η μεταποίηση.

Greek English Turkish