ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2011 17:37
Εκτύπωση PDF

1. Προϋποθέσεις ατέλειας αυτοκινήτων και απαιτούμενα δικαιολογητικά ;

Πολύτεκνοι γονείς που έχουν τέσσερα (4) τουλάχιστον ανήλικα παιδιά δικαιούνται να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας μέχρι 2000 κυβ. εκατοστά, με απαλλαγή από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης. Για αυτοκίνητα με κυλινδρισμό κινητήρα άνω των 2000 κυβικών εκατοστών η απαλλαγή περιορίζεται στο 50% του τέλους ταξινόμησης. Ο τυχόν οφειλόμενος εισαγωγικός δασμός και ο Φ.Π.Α. καταβάλλονται κανονικά.
Η απαλλαγή παρέχεται για μία μόνο φορά και ένα μόνο αυτοκίνητο ανά οικογένεια.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή:
α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο ή την Κοινότητα
β) βεβαίωση του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων.
γ) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν παραλάβει άλλο αυτοκίνητο με τις ίδιες διατάξεις.

2. Ποιά είναι η διαδικασία αποδέσμευσης αυτοκινήτου πολυτέκνου;

Το αυτοκίνητο των πολυτέκνων πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για προσωπική και οικογενειακή τους χρήση και απαγορεύεται πριν περάσουν τρία (3) χρόνια η μεταβίβαση ή η παραχώρηση , χωρίς την άδεια της τελωνειακής αρχής , εκτός εάν καταβληθούν οι οφειλόμενοι φόροι. Σε αντίθετη περίπτωση εισπράττεται η διαφορά του ισχύοντος τέλους ταξινόμησης και αυτού που έτυχε απαλλαγής, καθώς και πρόστιμο που αντιστοιχεί στο 50% της διαφοράς αυτής.

3. Ποιοί μπορούν να οδηγούν το αυτοκίνητο των πολυτέκνων;

Το αυτοκίνητο που έχει παραληφθεί με τις διατάξεις ατέλειας των πολυτέκνων μπορεί να οδηγείται μόνο από τους δύο πολύτεκνους γονείς και τα άγαμα παιδιά τους, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Τελωνειακής Αρχής. Κανένας άλλος δε δικαιούται να το οδηγεί.

4 . Ποιά είναι η διαδικασία μεταβίβασης αυτοκινήτου πολυτέκνου που περιέρχεται στους κληρονόμους λόγω θανάτου αυτού;

Τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί με τις διατάξεις ατέλειας των πολυτέκνων και συνεπεία θανάτου αυτών περιέρχονται στους κληρονόμους των παραπάνω προσώπων, υποβάλλονται σε τόσα δέκατα του 50%, όσα είναι και τα εξάμηνα που υπολείπονται για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος, του κλάσματος του εξαμήνου θεωρουμένου ως ολόκληρο εξάμηνο.
Το τέλος ταξινόμησης υπολογίζεται με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες συντελεστές τέλους ταξινόμησης.

5. Υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης του αυτοκινήτου πολυτέκνου;

Σε περίπτωση ολικής καταστροφής του αυτοκινήτου επιτρέπεται η αντικατάσταση αυτού, με την τήρηση των απαραίτητων προϋποθέσεων.
Η βεβαίωση της ολικής καταστροφής πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

Greek English Turkish