ΜΕΤΟΙΚΟΥΝΤΕΣ

Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2011 17:39
Εκτύπωση PDF

 1. Ποιά πρόσωπα δικαιούνται να παραλάβουν με απαλλαγές τα προσωπικά τους είδη, όταν έρχονται να εγκατασταθούν στην Ελλάδα;

Τα φυσικά πρόσωπα (αλλοδαποί ή και Έλληνες) που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό και τη μεταφέρουν στην Ελλάδα, για να εγκατασταθούν μόνιμα, μπορούν να εισάγουν με τις προβλεπόμενες απαλλαγές τα προσωπικά τους είδη (οικοσκευή, αυτοκίνητο κ.λ.π.).
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι Έλληνες-Ομογενείς Πολιτικοί πρόσφυγες που επαναπατρίζονται στην Ελλάδα.
Όταν το πρόσωπο που μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα είναι αλλοδαπός, θα μπορέσει να ασκήσει το δικαίωμα της Μετοικεσίας, εφόσον υπάγεται σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:
- είναι ομογενής.
- είναι σύζυγος Ελληνίδας - Έλληνα υπηκόου.
- μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα με την ευκαιρία γάμου.
- αν είναι υπήκοος άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), θα προσκομίσει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι προτίθεται να μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα και ιδίως:
 άδεια παραμονής,
ή σύμβαση εργασίας αόριστης διάρκειας
ή συμβόλαιο μίσθωσης οικίας, θεωρημένο από αρμόδια Δ.Ο.Y.
ή στοιχεία ιδιόκτητης οικίας
- αν είναι υπήκοος τρίτης χώρας προς τις χώρες της Ε.Ε., να έχει λάβει άδεια παραμονής ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας (Οι Κύπριοι υπήκοοι μπορούν να έχουν δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού, ισχύος δύο ετών).
Για να χορηγηθούν οι απαλλαγές, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει την συνήθη κατοικία του στο εξωτερικό, τουλάχιστον κατά τα τελευταία δύο (2) δωδεκάμηνα πριν μετοικήσει, δηλαδή πριν πάρει πιστοποιητικό Μετοικεσίας από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή.

2. Πώς καθορίζεται ο τόπος της συνήθους κατοικίας ενός προσώπου;

Ως τόπος συνήθους κατοικίας ορίζεται ο τόπος στον οποίο ένα άτομο διαμένει συνήθως, δηλαδή, τουλάχιστον 185 ημέρες ανά δωδεκάμηνο, λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών. Σε περίπτωση ατόμου χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, ως τόπος συνήθους κατοικίας νοείται ο τόπος στον οποίο διαμένει συνήθως (τουλάχιστον 185 ημέρες κάθε 12μηνο), λόγω προσωπικών δεσμών, από τους οποίους προσωπικούς δεσμούς προκύπτουν στενοί δεσμοί αυτού του ατόμου και του τόπου στον οποίον κατοικεί, δηλαδή για τον καθορισμό της συνήθους κατοικίας ενός ατόμου υπερισχύουν οι προσωπικοί (οικογενειακοί) δεσμοί.
Η φοίτηση σε Πανεπιστήμιο ή άλλη σχολή σε μια χώρα, δεν σημαίνει ότι στη χώρα αυτή το πρόσωπο έχει συνήθη κατοικία.

3. Πώς αποδεικνύονται οι προσωπικοί και επαγγελματικοί δεσμοί ενός ατόμου σε κάποιο τόπο;

Οι επαγγελματικοί δεσμοί αποδεικνύονται ανάλογα με το επάγγελμα του ατόμου.
Οι προσωπικοί δεσμοί αποδεικνύονται από το αν το πρόσωπο αυτό έχει τους οικογενειακούς (ή άλλους δεσμούς) στον τόπο αυτό, καθώς και άλλους σταθερούς και μόνιμους δεσμούς με τον τόπο αυτό.
Ενδεικτικά αναφέρονται δικαιολογητικά από τα οποία αθροιστικά (ανάλογα με την περίπτωση) διαπιστώνεται η θεμελίωση δικαιώματος μετοικεσίας:
- είναι εγκατεστημένος με την οικογένειά του (στοιχεία διαμονής - εργασίας και λοιπών μελών της οικογένειας),
- έχει υπηκοότητα της χώρας ή, αν είναι Έλληνας, έχει άδεια μόνιμης διαμονής και εργασίας των αρμόδιων αρχών,
- είναι φορολογούμενος πολίτης της χώρας αυτής,
- έχει ιδιόκτητη ή μισθωμένη οικία στη χώρα αυτή,
- έχει κοινωνική ασφάλεια της χώρας αυτής,
- είναι δημότης της πόλης στην οποία είναι εγκατεστημένος,
- αποδεικτικά στοιχεία εκπαίδευσης παιδιών (αν υπάρχουν παιδιά),
- στοιχεία διάφορων συναλλαγών (λογαριασμοί ηλεκτρισμού, τηλεφώνου κ.λ.π.),
- άλλα στοιχεία από τα οποία αθροιστικά προκύπτουν στενοί δεσμοί του ατόμου με τον τόπο αυτό, ανάλογα με την περίπτωση.

4. Ποιά είναι τα προσωπικά είδη για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή όταν ένα πρόσωπο μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του;

 

Προσωπικά είδη είναι τα είδη που προορίζονται για προσωπική χρήση του δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του ή για τις ανάγκες του νοικοκυριού του.
Συγκεκριμένα, προσωπικά είδη είναι:

 • Είδη οικοσκευής: 
 • - Τα ατομικά του αντικείμενα, περιλαμβανομένου του προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή και του ποδηλάτου, ο οικιακός ρουχισμός, τα είδη επίπλωσης και εξοπλισμού του σπιτιού.
 • Προκειμένου για είδη οικοσκευής που λειτουργούν με ηλεκτρισμό, η απαλλαγή παρέχεται για ένα τεμάχιο από κάθε είδος ή και δεύτερο από το ίδιο είδος, εφόσον δικαιολογείται , ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας που μετοικούν, όπως δεύτερη τηλεόραση (φορητή), δεύτερο πλυντήριο (μικρό), κ.λ.π.. Ειδικά για τις συσκευές κλιματισμού παρέχεται απαλλαγή για όσα τεμάχια δικαιολογούνται για το συγκεκριμένο χώρο του σπιτιού στο οποίο διαμένει το δικαιούχο πρόσωπο στην Ελλάδα. (ΟΧΙ κεντρικό σύστημα - μηχάνημα κλιματισμού οικοδομής).
 • Οι μετοικούντες από άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να μεταφέρουν τα είδη οικοσκευής τους, χωρίς τήρηση τελωνειακών διατυπώσεων, κατά την είσοδό τους στην Ελλάδα.
 • Μέσα μεταφοράς:
 • - ένα επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννέα (9) θέσεων, περιλαμβανομένου και του οδηγού (ή ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο) και το ρυμουλκούμενο από αυτό όχημα,
 • - ένα ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο (δεν επιτρέπεται αν εισάγεται και αυτοκινούμενο τροχόσπιτο),
 • - ένα μοτοποδήλατο ή μία μοτοσυκλέττα,
 • - ένα σκάφος αναψυχής,
 • - ένα ιδιωτικό αεροπλάνο.
 • Λοιπά είδη:

- οικιακές προμήθειες,
- οικόσιτα ζώα,
- ιππευόμενα ζώα,
- φορητά όργανα μηχανικών ή ελεύθερων τεχνών που είναι σχετικά και απαραίτητα, για την άσκηση του επαγγέλματος του δικαιούχου, δηλαδή πρόκειται για ελαφρά εργαλεία και όργανα που είναι φορητά κατά τη χρήση τους και η χρησιμοποίησή τους δεν εξαρτάται από την εγκατάστασή τους στο συγκεκριμένο χώρο.
Τα προσωπικά είδη δεν πρέπει να παρουσιάζουν με το είδος ή την ποσότητά τους οποιοδήποτε εμπορικό ενδιαφέρον, ούτε να προορίζονται για οικονομική επαγγελματική δραστηριότητα, με εξαίρεση τα φορητά όργανα και εργαλεία που είναι σχετικά και απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματος του δικαιούχου.

5. Ποιά είδη δεν μπορεί να παραλάβει με απαλλαγές ο μετοικών;

ΔΕΝ παρέχεται απαλλαγή για:
- Οχήματα δημόσιας χρήσης (επιβατικό αυτοκίνητο δέκα θέσεων και πάνω, φορτηγό αυτοκίνητο , κάθε άλλο ειδικό όχημα).
- Τα είδη που παρουσιάζουν με το είδος ή την ποσότητά τους οποιοδήποτε εμπορικό ενδιαφέρον ή προορίζονται για οικονομική – επαγγελματική δραστηριότητα (με εξαίρεση τα φορητά όργανα).

 1. Τα οινοπνευματώδη προϊόντα, τον καπνό και τα προϊόντα καπνού, με εξαίρεση τις ποσότητες που παραδίδονται ατελώς στους ταξιδιώτες.

6. Ποιές προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται, όσον αφορά στα είδη, για να μπορούν να παραδοθούν με απαλλαγές;

Τα είδη οικοσκευής μπορεί να είναι και καινούρια με τον όρο ότι αποκτήθηκαν από το δικαιούχο πρόσωπο στη χώρα από την οποία μετοικεί, πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας και αναγράφονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό μετοικεσίας.
Τα μέσα μεταφοράς , όταν εισάγονται τα συγκεκριμένα, τα οποία είχε στην κυριότητά του το δικαιούχο πρόσωπο και χρησιμοποίησε στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας και αναγράφονται στο πιστοποιητικό μετοικεσίας.
- Η εξάμηνη κυριότητα πρέπει να είναι πλήρης και αποκλειστική και η χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων μέσων μεταφοράς πρέπει να αποδεικνύεται με στοιχεία.

- Η κυριότητα αποδεικνύεται από τον τίτλο κυριότητας και την άδεια κυκλοφορίας του μέσου μεταφοράς που ισχύει σε κάθε κράτος και καλύπτει την απαιτούμενη περίοδο των έξι (6) μηνών πριν τη μετοίκηση.
Η χρησιμοποίηση του μέσου μεταφοράς επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες αποδεικνύεται από την άδεια οδήγησης του δικαιούχου ή από επίσημα στοιχεία ότι ο δικαιούχος χρησιμοποιούσε αποκλειστικά επαγγελματία οδηγό στο απαιτούμενο διάστημα των έξι (6) μηνών.
Επισημαίνεται ότι η εξάμηνη κυριότητα, συνδυάζεται με την ταυτόχρονη χρησιμοποίηση και κυκλοφορία του μέσου μεταφοράς στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του δικαιούχου, όπου και πρέπει να βρίσκονται ταυτόχρονα ο δικαιούχος και το μέσο μεταφοράς.
- Τα πρόσωπα που μετοικούν από χώρα της Ε.Ε. και εισάγουν τα συγκεκριμένα μέσα μεταφοράς πρέπει να έχουν καταβάλλει κανονικά τους φόρους που ισχύουν για την κανονική κυκλοφορία τους στη χώρα αυτή και να μην τυχαίνουν απαλλαγής ή επιστροφής των φόρων, επειδή εξάγονται από την χώρα αυτή για να εισαχθούν στην Ελλάδα.
Δηλαδή , δεν τυγχάνουν απαλλαγής τα μέσα μεταφοράς που έχουν αποκτηθεί σε κράτος της Ε.Ε.:
στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων,
στα πλαίσια αναγνωρισμένων διεθνών οργανισμών,
στα πλαίσια των παραχωρήσεων του Βορείου Ατλαντικού Συμφώνου,
στα πλαίσια κληρονομικής διαδοχής.
Επισημαίνεται ότι εάν τα αυτοκίνητα δεν πληρούν την εκάστοτε τελευταία κοινοτική οδηγία, όσον αφορά στις εκπομπές ρύπων και καυσαερίων, ή είναι συμβατικής τεχνολογίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα ταξινόμησής τους από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών , θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την αρμόδια υπηρεσία Συγκοινωνιών της Νομαρχίας.
Ειδική εξαίρεση του αυτοκινήτου από την εξάμηνη κυριότητα και χρήση και την προθεσμία εισαγωγής :
Όταν το δικαιούχο πρόσωπο μετοικεί από τις Ηπείρους, Αμερική, Αφρική ή Αυστραλία, καθώς και από τα Κράτη Ιράκ, Ιορδανία, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Κατάρ και Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα και ανεξάρτητα αν είχε στην κυριότητα και χρήση του αυτοκίνητο στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του, μπορεί να αποκτήσει επιβατικό αυτοκίνητο ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο από οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος ή από τα αυτοκίνητα που παράγονται στην Ελλάδα, ακόμα και μετά την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας, με τον όρο ότι ο τελωνισμός θα γίνει μέσα σε δώδεκα μήνες από την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας και με την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος έχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (ελληνική ή αλλοδαπή) που ίσχυε κατά την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας. Στην περίπτωση αυτή, θα καταβληθεί ο αναλογούν Φ.Π.Α. στην Ελλάδα.

Απαλλαγή από το 80% του αντιστοιχούντος στο όχημα τέλους ταξινόμησης:
- Για την παροχή της απαλλαγής (80%) το επιβατικό αυτοκίνητο απαιτείται να είναι εντελώς καινούργιας, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (με καταλύτη) και μέχρι 2.000 κ.ε.

 1. Στην περίπτωση που το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που εισάγεται είναι πάνω από 2000 κυβικά εκατοστά καταβάλλεται ο Φ.Π.Α., όπως και παραπάνω, και το 50% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης.
 2.  

7.Σε τί περιορισμούς υπόκεινται τα είδη που έχουν παραληφθεί με τις απαλλαγές των περί μετοικεσίας διατάξεων;

 

Τα είδη οικοσκευής και τα μέσα μεταφοράς, μέχρι να συμπληρωθεί έτος από τον τελωνισμό τους (από την ημερομηνία αποδοχής του τελωνειακού παραστατικού), δεν επιτρέπεται, με οποιοδήποτε τρόπο, τυπικό ή άτυπο:
- να μεταβιβαστούν
- να εκμισθωθούν
- να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου ή χρησιδανείου
- να παραχωρηθεί η χρήση τους σε τρίτους
- να παραμένουν, έστω και για φύλαξη, σε χώρους εμπορίας παρόμοιων ειδών ή προκειμένου για αυτοκίνητα, και σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων που είναι και χώροι εμπορίας αυτοκινήτων
- προκειμένου για αυτοκίνητα, να οδηγούνται, έστω και για μία μόνο φορά από τρίτους, ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα του δικαιούχου.
Ειδικά για το αυτοκίνητο, κατά το ετήσιο περιοριστικό διάστημα, επιτρέπεται να το οδηγούν εκτός από το δικαιούχο πρόσωπο, ο/η σύζυγος αυτού ή τα άγαμα παιδιά του.
Εάν το δικαιούχο πρόσωπο είναι άγαμο τότε επιτρέπεται να το οδηγούν οι γονείς του και τα άγαμα αδέλφια του.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιθυμεί να διαθέσει τα είδη οικοσκευής και τα μέσα μεταφοράς πριν περάσει το περιοριστικό έτος, πρέπει προηγουμένως να ζητήσει την έγκριση του τελωνείου και να καταβάλει τους δασμούς και φόρους από τους οποίους έτυχε απαλλαγής, με τέλη εκπρόθεσμης καταβολής από την ημέρα εισαγωγής.
Ειδικά για το αυτοκίνητο, το τελωνείο χορηγεί ειδικό πιστοποιητικό με το οποίο αίρονται οι περιορισμοί του έτους.
Αν διαπιστωθεί διάθεση , χωρίς την έγκριση του τελωνείου, εισπράττονται οι δασμοί και οι φόροι από τους οποίους έτυχε απαλλαγής ο δικαιούχος, με τέλη εκπρόθεσμης καταβολής.

 

 

 

8. Ποιά είναι η διαδικασία και η απαιτούμενη επιβάρυνση για τη μεταβίβαση αυτοκινήτου που παραλήφθηκε ατελώς από μετοικούντα;

Μετά την παρέλευση του ετήσιου περιοριστικού διαστήματος το δικαιούχο ατέλειας πρόσωπο, έχει τη δυνατότητα, μόνο με έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής (Τελωνείο που τελωνίστηκε το αυτοκίνητο) να μεταβιβάσει το αυτοκίνητο, εφόσον όμως καταβληθεί ποσοστό του τέλους ταξινόμησης ανάλογα με το διάστημα που έχει παρέλθει από την ημερομηνία αποδοχής του παραστατικού εισαγωγής, μέχρι την καταβολή του ως ακολούθως:
- Από 1 έως 2 έτη καταβάλλεται το 50%.
- Από 2 έως 3 έτη καταβάλλεται το 40%.
- Από 3 έως 4 έτη καταβάλλεται το 30%.
- Από 4 έως 5 έτη καταβάλλεται το 20%.
- Από 5 έτη και άνω χωρίς καταβολή.

Η έγκριση για την μεταβίβαση του αυτοκινήτου χορηγείται ύστερα από αίτηση που καταθέτει αυτοπροσώπως στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, το δικαιούχο ατέλειας πρόσωπο.
Όταν η αίτηση προς την αρμόδια Τελω­νειακή αρχή, υποβάλλεται, από πρόσωπο, εξουσιοδοτημένο για τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου, τότε η έγκριση χορηγείται, εφόσον προηγουμένως καταβληθεί ποσό ίσο προς το διπλάσιο του ποσού που προκύπτει σύμφωνα με τα παραπάνω και όχι μικρότερο των 2.934 €.
Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου πριν από το περιοριστικό έτος, αίρονται οι περιορισμοί του έτους, εφόσον προηγουμένως δεν έχει διαπιστωθεί παράβαση.
Στην περίπτωση αυτή, οι κληρονόμοι δεν καταβάλλουν στο τελωνείο κανένα ποσό και το τελωνείο χορηγεί ειδικό πιστοποιητικό, με το οποίο αίρονται οι περιορισμοί του έτους.

Greek English Turkish