ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ – ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Φ.Π.Α.

Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2011 17:42
Εκτύπωση PDF

1. Ποιά είναι η διαδικασία επιστροφής ή απαλλαγής από το Φ.Π.Α., ο οποίος αναλογεί σε αγορές αγαθών που πραγματοποιούν στην Κοινότητα ταξιδιώτες μόνιμοι κάτοικοι τρίτων- μη κοινοτικών χωρών;

Οι μη εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της Κοινότητας ταξιδιώτες, δικαιούνται απαλλαγής από το Φ.Π.Α. που αναλογεί στα προσωπικά είδη που αγοράζουν στο εσωτερικό της Κοινότητας και τα μεταφέρουν στις προσωπικές τους αποσκευές κατά την αναχώρησή τους για τρίτη χώρα.

Α. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απαλλαγής
Για τη χορήγηση της απαλλαγής, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις :

 • Ο αγοραστής - ταξιδιώτης να έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του εκτός Κοινότητας, γεγονός που αποδεικνύεται από το διαβατήριό του ή το δελτίο ταυτότητάς του ή άλλο επίσημο έγγραφο.
 • Τα αγαθά που αγοράζονται στα πλαίσια του λιανικού εμπορίου, να προορίζονται για να καλύψουν προσωπικές ή οικογενειακές ανάγκες του αγοραστή - ταξιδιώτη και να περιλαμβάνονται στις προσωπικές αποσκευές του.
 • Τα αγαθά να μην είναι είδη διατροφής, οινοπνευματώδη ποτά και καπνοβιομηχανικά προϊόντα.
 • Τα αγαθά να μην προορίζονται για τον εξοπλισμό ή τον εφοδιασμό ιδιωτικών μέσων μεταφοράς (αυτοκινήτων, σκαφών, αεροσκαφών κ.λ.π.).
 • Η συνολική αξία της κάθε μίας απόδειξης λιανικής πώλησης να υπερβαίνει το ελάχιστο όριο των 120 €.

Δεν παρέχεται δικαίωμα απαλλαγής ή επιστροφής Φ.Π.Α., στο προσωπικό των μεταφορικών μέσων που ενεργούν μεταφορές μεταξύ Ελλάδος και άλλων χωρών.

Β. Διαδικασία απαλλαγής
Άμεση απαλλαγή :

 • ο αγοραστής - ταξιδιώτης δηλώνει στον πωλητή εγγράφως, ότι πρόκειται να αναχωρήσει κατ΄ ευθείαν από την Ελλάδα για χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς δηλαδή ενδιάμεσο σταθμό σε άλλη κοινοτική χώρα.
 • ο πωλητής εκδίδει την προβλεπόμενη Απόδειξη Λιανικής Πώλησης με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. - ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ-ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΕΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» και
 • ο ίδιος ο πωλητής ή εκπρόσωπός του, προσκομίζει τα αγαθά στο Τελωνείο εξόδου από την Ελλάδα και τα παραδίδει στον αγοραστή - ταξιδιώτη κατά την αναχώρησή του για την Τρίτη χώρα, μαζί με Δελτίο Αποστολής και την Απόδειξη Λιανικής Πώλησης, το πρώτο αντίτυπο της οποίας, αφού θεωρηθεί για την εξαγωγή από το Τελωνείο παραμένει στο αρχείο του πωλητή.
 • Έμμεση απαλλαγή :
 • ο αγοραστής πρέπει να ζητήσει από τον πωλητή να του εκδώσει την ειδικού τύπου τριπλότυπη Απόδειξη Λιανικής Πώλησης.
 • τα αγαθά να εξάγονται εκτός της Κοινότητας πριν από την παρέλευση του τρίτου μήνα που ακολουθεί το μήνα κατά τον οποίο εκδόθηκε η Απόδειξη Λιανικής Πώλησης.
 • τα αγορασθέντα είδη πρέπει να επιδεικνύονται από τον αγοραστή - ταξιδιώτη στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, κατά την αναχώρησή του από τη χώρα για τρίτη χώρα (εφόσον η χώρα μας είναι ο τελευταίος σταθμός εξόδου του από την Κοινότητα), προκειμένου να βεβαιώνεται η εξαγωγή των αγαθών, με τη θεώρηση του πρώτου αντιτύπου της Απόδειξης Λιανικής Πώλησης
 • ο αγοραστής - ταξιδιώτης επιστρέφει στον πωλητή τη θεωρημένη από την Τελωνειακή Αρχή απόδειξη εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία αγοράς των αγαθών, προκειμένου ο πωλητής να επιστρέψει το ποσό του Φ.Π.Α. , που αναγράφεται σ΄ αυτή, στον ίδιο τον αγοραστή - ταξιδιώτη ή σε νόμιμο εκπρόσωπό του ή να προβεί σε κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης με υπόδειξη του αγοραστή.

Σημειώνεται ότι αντί της παραπάνω διαδικασίας επιστροφής, ο αγοραστής μπορεί να παραδίδει τη θεωρημένη Απόδειξη Λιανικής Πώλησης μετά τη σφράγισή της από την Τελωνειακή Αρχή και πριν την αναχώρησή του, σε Γραφεία Διαμεσολάβησης που λειτουργούν στους χώρους αναχώρησης (Αεροδρόμια κ.λ.π.).

Γ. Στην περίπτωση αγοράς αγαθών στη χώρα μας και αναχώρηση του αγοραστή - ταξιδιώτη για τρίτη χώρα μέσω άλλης Κοινοτικής χώρας, η θεώρηση της Απόδειξης Λιανικής Πώλησης, για την εξαγωγή των αγαθών, γίνεται από το Τελωνείο ελέγχου του τελευταίου σημείου αναχώρησης από την άλλη Κοινοτική χώρα για την τρίτη χώρα, με την επίδειξη των αγορασθέντων αγαθών.
Η επιστροφή του Φ.Π.Α. γίνεται από τον εγκατεστημένο στη χώρα μας πωλητή, είτε απευθείας στον αγοραστή - ταξιδιώτη, είτε μέσω Διαμεσολαβητικού Γραφείου.

Δ. Στην περίπτωση αγοράς αγαθών από άλλη Κοινοτική χώρα και αναχώρηση του αγοραστή - ταξιδιώτη για τρίτη χώρα από την Ελλάδα, η θεώρηση της Απόδειξης Λιανικής Πώλησης, για την εξαγωγή των αγαθών, γίνεται από το Τελωνείο ελέγχου του τελευταίου σημείου αναχώρησης από τη χώρα μας για την τρίτη χώρα, με την επίδειξη των αγορασθέντων αγαθών.
Η επιστροφή του Φ.Π.Α. γίνεται από τον εγκατεστημένο στην άλλη Κοινοτική χώρα πωλητή.

.

2. Τι δικαιούνται να φέρουν οι ταξιδιώτες ύστερα από ένα ταξίδι σε Τρίτη χώρα;

Στους ταξιδιώτες που προέρχονται από Τρίτες Χώρες, παρέχονται οι παρακάτω απαλλαγές:
- Για εμπορεύματα συνολικής αξίας ανά ταξιδιώτη μέχρι 175 €.
- Προκειμένου για ταξιδιώτες κάτω των (15) ετών η απαλλαγή περιορίζεται σε είδη συνολικής αξίας μέχρι 90 €.
- Προκειμένου για κατοίκους ή εργάτες παραμεθορίων ζωνών και προσωπικό μεταφορικών μέσων, η απαλλαγή περιορίζεται σε είδη συνολικής αξίας μέχρι 15 €.
Για τα παρακάτω εμπορεύματα οι ποσότητες που μπορούν να εισαχθούν ατελώς ανά ταξιδιώτη είναι οι εξής:
α) προϊόντα καπνού:
200 τσιγάρα ή
100 σιγαρίλος (πούρα με μέγιστο βάρος 3 γραμμάρια ανά τεμάχιο) ή
50 πούρα ή
250 γραμμάρια καπνού, ή αναλογικός συνδυασμός αυτών των διαφορετικών προϊόντων (π.χ.100 τσιγάρα και 25 πούρα κ.ο.κ.)
β) οινόπνευμα και οινοπνευματώδη ποτά:
- απεσταγμένα και οινοπνευματώδη ποτά, με αλκοολικό τίτλο μεγαλύτερο από 22% vol αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη με αλκοολικό τίτλο 80% vol ή μεγαλύτερο: 1 λίτρο ή
- απεσταγμένα και οινοπνευματώδη ποτά, απεριτίφ με βάση τον οίνο ή το οινόπνευμα, με αλκοολικό τίτλο 22% vol ή μικρότερο, αφρώδεις οίνοι, οίνοι liqueuer: 2 λίτρα, ή αναλογικός συνδυασμός αυτών των διαφορετικών προϊόντων και
- σταθεροποιημένοι οίνοι: 2 λίτρα.
γ) αρώματα : 50 γραμμάρια και κολόνιες 0,25 λίτρα
δ)φάρμακα: η ποσότητα που αντιστοιχεί στις προσωπικές ανάγκες των ταξιδιωτών.

Σημείωση: Για ταξιδιώτες κάτω των (17) ετών δεν παρέχεται απαλλαγή για τα καπνικά προϊόντα και οινοπνευματώδη ποτά.

 

3. Ποιές είναι οι φορολογικές επιβαρύνσεις όταν οι ταξιδιώτες που προέρχονται από Τρίτη Χώρα μεταφέρουν στις αποσκευές τους βιομηχανοποιημένα καπνά σε ποσότητες πέραν της δικαιούμενης ατέλειας;

α)Για τσιγάρα : 73,37 € τα 1.000 τσιγάρα.
β)Για τα πούρα και σιγαρίλλος: 73,37 € το μισό κιλό, εκτός από τα πούρα παραγωγής Κούβας, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης, για τα οποία η τιμή ορίζεται σε 293,47 € το μισό κιλό (μ.β.).
γ)Για το λεπτοκομμένο καπνό που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων: 35,22 € το μισό κιλό (μ.β.).
δ)Για τα άλλα καπνά για κάπνισμα: 35,22 € το μισό κιλό (μ.β.).

 • Για ποσότητες πέραν των ανωτέρω ορίων εφαρμόζονται οι κανονικοί συντελεστές φορολογίας , όπως τα εμπορεύματα.

4 . Ποιές ποσότητες καπνικών και οινοπνευματοειδών προϊόντων, για τις οποίες έχουν καταβληθεί οι φόροι σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), μπορούν να μεταφέρονται από ταξιδιώτες που προέρχονται από το κράτος αυτό στη χώρα μας, χωρίς την καταβολή φόρων;

Όταν μεταφέρονται αυτοπροσώπως από τους ταξιδιώτες δεν υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. στη χώρα μας, εφόσον αυτά προορίζονται για ατομική χρήση και όχι για εμπορικό σκοπό,oι κατωτέρω ποσότητες:
Α) Προϊόντα Καπνού:

 • Τσιγάρα : 800 τεμάχια
 • Πουράκια (πούρα βάρους όχι πάνω από 3γρ. το τεμάχιο): 400 τεμάχια
 • Πούρα: 200 τεμάχια
 • Καπνός για κάπνισμα: 1 κιλό

Β) Αλκοολούχα Ποτά: 

  • Οινοπνευματώδη ποτά: 10 λίτρα
  • Ενδιάμεσα προϊόντα: 20 λίτρα
  • Οίνοι (από τους οποίους το πολύ 60 λίτρα αφρώδεις): 90 λίτρα
  • Μπύρες: 110 λίτρα.
Greek English Turkish