Ε.Φ.Κ. - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ

Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2011 15:04 διαχειριστής
Εκτύπωση PDF

Σε ποιές περιπτώσεις τα πετρελαιοειδή προϊόντα απαλλάσσονται ολικά ή μερικά από τον Ε.Φ.Κ.;

α. Ολικές απαλλαγές προβλέπονται:
Όταν δεν ορίζεται για τα πετρελαιοειδή προϊόντα συντελεστής Ε.Φ.Κ. και εφόσον δεν χρη­σιμοποιούνται ως καύσιμα κίνησης ή θέρμανσης.
Όταν έχουν τεθεί σε ανάλωση σε ένα άλλο κράτος μέλος και περιέχο­νται στις κανονικές δεξαμενές καυσίμων αυτοκινήτων οχημάτων δη­μόσιας χρήσης για να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα από τα ίδια αυτά οχήματα .
Όταν παραλαμβάνονται με σκοπό τον εφοδιασμό αεροσκαφών που εκτελούν αεροπορικές μεταφορές, με εξαίρεση τον εφοδιασμό αερο­σκαφών που εκτελούν ιδιωτικές πτήσεις αναψυχής.
Όταν παραλαμβάνονται με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα για τους σκοπούς της ναυσιπλοΐας στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, εκτός της περίπτωσης χρη­σιμοποίησής τους σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής.
Όταν παραλαμβάνονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις.
Όταν παραλαμβάνονται από διπλωματικές ή προξενικές αρχές, Διεθνείς Οργανισμούς και μέλη τους, Ένοπλες Δυνάμεις και Πολιτικές Υπηρεσίες του ΝΑΤΟ.
Όταν εγχέονται στις υψικαμίνους με σκοπό να διευκολυνθεί η χημική διεργασία αναγωγής, σε συνδυασμό με το κοκ που χρησιμοποιείται ως κύριο καύσιμο.
Όταν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως ηλεκτρομο­νωτικό υλικό ηλεκτρικών μετασχηματιστών.
Όταν παραλαμβάνονται από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες και προορίζο­νται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως πρώτη ύλη για την παρα­γωγή των προϊόντων τους.

β. Μερικές απαλλαγές
Στο πετρέλαιο ντίζελ που χρησιμοποιείται στη γεωργία, στις καλ­λιέργειες οπωροκηπευτικών, στις ιχθυοκαλλιέργειες και στη δασοκο­μία.
Στο πετρέλαιο ντίζελ που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλε­κτρικού ρεύματος.
Στο πετρέλαιο ντίζελ που χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς και από τα νοση­λευτικά και προνοιακά ιδρύματα.
Στη βενζίνη γεωργικής και δασικής χρήσης.
Στη βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο).
Στο υγραέριο και το μεθάνιο που χρησιμοποιείται στη γεωργία και στη βιομηχανία.

Πότε και πού χρησιμοποιείται το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης;

 

Πετρέλαιο ντίζελ θέρμανσης και κηροζίνη θέρμανσης θεωρούνται τα προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία κεντρικών συστημάτων θέρμανσης (καλοριφέρ) ή άλλων μέσων για τη θέρμανση ανθρώπων στους χώρους κατοικίας, διαμονής ή εργασίας τους .
Σε κάθε άλλη περίπτωση, εφόσον δηλαδή δεν συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις, πρέπει να χρησιμοποιείται πετρέλαιο κίνησης ή κηροζίνη (φωτιστικό πετρέλαιο).
Το πετρέλαιο θέρμανσης, προκειμένου να διακρίνεται από το πετρέλαιο κίνησης, έχει διαφορετικό χρώμα (κόκκινο) και διαφορετικό ιχνηθέτη.
Ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου και της κηροζίνης θέρμανσης έχει καθοριστεί στα 245 € ανά χιλιόλιτρο (εκτός χειμερινής περιόδου) και είναι ο ίδιος με το συντελεστή Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου ντίζελ κίνησης.
Ειδικότερα, για τη χειμερινή περίοδο από 16 Οκτωβρίου 2003 μέχρι και 30 Απριλίου 2004, ο Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου και της κηροζίνης θέρμανσης ορίστηκε σε 21 € ανά χιλιόλιτρο.
Η χειμερινή περίοδος έχει σημασία, τόσο για τη διαφοροποίηση των συντελεστών Ε.Φ.Κ. μεταξύ πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, όσο και για τις προθεσμίες υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών στις περιπτώσεις επιστροφής των φορολογιών (ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα).
Τέλος, επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται από τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές παράνομη χρησιμοποίηση του πετρελαίου θέρμανσης, εφαρμόζονται άμεσα οι αυστηρές κυρώσεις που προβλέπονται από τις τελωνειακές, φορολογικές, περιβαλλοντικές, αγορανομικές και λοιπές διοικητικές διατάξεις και επί πλέον προβλέπεται η άμεση επιβολή διοικητικού προστίμου 3.000 ευρώ, αφαίρεση των στοιχείων, της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήματος και την επιστροφή τους μόνο μετά την καταβολή του προστίμου.

 

Ποιά είναι τα δικαιολογητικά και η προθεσμία υποβολής για την επιστροφή Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου ντίζελ στους αγρότες και για τη διάθεση πετρελαίου κίνησης στις βιομηχανίες και βιοτεχνίες,στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και στα νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα;

Α) ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
Γενικά
Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης παραδίδεται στους αγρότες, με συντελεστή Ε.Φ.Κ. 21 € το χιλιόλιτρο, για αποκλειστική χρήση στη γεωργία, στις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, στις ιχθυοκαλλιέργειες και στη δασοκομία.
Ειδικότερα, το παραπάνω πετρέλαιο, ως πετρέλαιο παραγωγής, χρησιμοποιείται από γεωργικούς ελκυστήρες (τρακτέρ), θεριζοαλωνιστικές μηχανές, τευτλοεξαγωγείς, βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές, λοιπές γεωργικές μηχανές, καθώς και στις υπό κάλυψη καλλιέργειες (θερμοκήπια), για τη λειτουργία ξηραντηρίων γεωργικών προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής, ανεμομεικτών, αντλητικών συγκροτημάτων και άλλες παρόμοιες χρήσεις.

 

Β) ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Προβλέπεται μείωση του συντελεστή Ε.Φ.Κ. πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης από 245 € σε 120 € το χιλιόλιτρο, εφόσον χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις στους κινητήρες σταθερής θέσης, στα μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό και στα οχήματα που σύμφωνα με τον προορισμό τους χρησιμοποιούνται εκτός οδικών αξόνων ή δεν έχουν λάβει άδεια κύριας χρήσης στις δημόσιες οδούς, καθώς και από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα.
Οι εν λόγω επιχειρήσεις και ιδρύματα, θα προμηθεύονται το πετρέλαιο κίνησης, ελεύθερα όπως σήμερα, δηλαδή με συντελεστή 245 € και θα τους επιστρέφεται η διαφορά με διαδικασία που θα καθοριστεί με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Προκειμένου για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, στα οποία λειτουργεί κοινός λέβητας, τόσο για την παραγωγή θέρμανσης, όσο και για άλλες χρήσεις, προβλέπεται να χρησιμοποιείται πετρέλαιο κίνησης , με επιστροφή ποσοστού επί του καταβληθέντος Ε,Φ.Κ. ,που αναλογεί στο πετρέλαιο που θα καταναλωθεί κατά τη χειμερινή περίοδο.
.

 

Συντελεστές Ε.Φ.Κ. στα πετρελαιοειδή προϊόντα;

Ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου και της κηροζίνης θέρμανσης,γιά τη χειμερινή περίοδο από 16 Οκτωβρίου 2003 μέχρι και 30 Απριλίου 2004, είναι 21 € το χιλιόλιτρο.

Οι ισχύοντες συντελεστές Ε.Φ.Κ. των πετρελαιοειδών προϊόντων είναι:

  1. Βενζίνη αεροπλάνων : 437 € ανά χιλιόλιτρο.
  2. Βενζίνη με μόλυβδο : 337 € ανά χιλιόλιτρο (δεν κυκλοφορεί στα κράτη μέλη της Ε.Ε.)
  3. Βενζίνη χωρίς μόλυβδο

α) με αριθμό οκτανίων μέχρι και 96,5 : 296 € ανά χιλιόλιτρο
β) με αριθμό οκτανίων μεγαλύτερο των 96,5 : 316 € ανά χιλιόλιτρο.

  1. Βενζίνη χωρίς μόλυβδο με την προσθήκη ειδικών πρό­σθετων : 337 € ανά χιλιόλιτρο.
  2. Βενζίνη γεωργίας : 299 € ανά χιλιόλιτρο.
  3. Βενζίνη εκχύλισης : 17 € ανά μετρικό τόνο.
  4. Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης : 437 € ανά χιλιόλιτρο.  
  5. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης: 245 € ανά χιλιόλιτρο.
  6. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης : 245 € ανά χιλιόλιτρο.

α) Πετρέλαιο γεωργίας: 21 € ανά χιλιόλιτρο.
β) Χειμερινή περίοδος: 21 € ανά χιλιόλιτρο.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 23 Νοέμβριος 2011 19:32
Greek English Turkish