ΑΜΒΥΚΕΣ

Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2011 16:49 διαχειριστής
Εκτύπωση PDF

1. Ποιά είναι η διαδικασία που ακολουθείται κατά τη μεταβίβαση αμβύκων: α) λόγω αγοραπωλησίας και β) λόγω κληρονομιάς;

α) Σε περίπτωση αγοραπωλησίας, η μεταβίβαση διενεργείται στο Τελωνείο στα μητρώα του οποίου είναι καταχωρημένος ο άμβυκας. Οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στο Τελωνείο αυτό αίτηση,ιδιωτικό συμφωνητικό επικυρωμένο για το γνήσιο της υπογραφής αγοραστή- πωλητή από δημόσια αρχή ή συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης και την προηγούμενη άδεια κατοχής. Από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία εκδίδεται απαραίτητα βεβαίωση καταλληλότητας και στη συνέχεια εκδίδεται η νέα άδεια κατοχής στο όνομα του αγοραστή.
β) Σε περίπτωση κληρονομιάς ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Στη θέση του ιδιωτικού συμφωνητικού οι κληρονόμοι προσκομίζουν συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς, ή ληξιαρχική πράξη θανάτου του κατόχου του άμβυκα και πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών του.
Εάν δεν υπάρχει διαθήκη που να καθορίζει τους κληρονόμους η νέα άδεια κατοχής εκδίδεται στο όνομα όλων, εκτός αν κάποιος εξ αυτών επιθυμεί να παραχωρήσει το δικαίωμά του.
Η παραχώρηση αυτή επιτρέπεται να γίνει με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή.

2. Επιτρέπεται η κατασκευή ή απόκτηση από το εξωτερικό νέων αμβύκων χωρητικότητας κάτω των 130 λίτρων για την παραγωγή τσίπουρου ή τσικουδιάς από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) και αν όχι γιατί;

Δεν επιτρέπεται η κατασκευή ή η απόκτηση από το εξωτερικό νέων αμβύκων για την προαναφερθείσα χρήση. Η απαγόρευση αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση της φορολογητέας ύλης, στον έλεγχο της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος και στην αποφυγή αθέμιτου ανταγωνισμού για τις οργανωμένες επιχειρήσεις παραγωγής αλκοολούχων ποτών.
Ενδεχόμενη απελευθέρωση του καθεστώτος αυτού, θα οδηγούσε σε υποχρέωση κατάργησής του ή τουλάχιστον φορολόγησης του προϊόντος με τους κανονικούς συντελεστές φορολογίας.

3. Επιτρέπεται η αύξηση της χωρητικότητας των αμβύκων των μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων);

 Οι μικροί αποσταγματοποιοί (διήμεροι) επιτρέπεται να αυξήσουν την χωρητικότητα του άμβυκά τους μέχρι τα 130 λίτρα κατ’ ανώτατο όριο.
Για την αύξηση της χωρητικότητας απαιτείται άδεια από το αρμόδιο Τελωνείο. Μετά την αύξηση της χωρητικότητας απαιτείται βεβαίωση καταλληλότητας από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία.

 

4. Επιτρέπεται οι μικροί αποσταγματοποιοί (διήμεροι) να αντικαταστήσουν τον ήδη υπάρχοντα άμβυκα με καινούργιο;

 Επιτρέπεται η αντικατάσταση άμβυκα μικρού αποσταγματοποιού (διημέρου) σε περίπτωση που αυτός είναι κατεστραμμένος και η καταστροφή του έχει βεβαιωθεί από την αρμόδια Τελωνειακή ή Χημική Αρχή.

5. Επιτρέπεται οι μικροί αποσταγματοποιοί (διήμεροι) να έχουν στον ίδιο χώρο δύο άμβυκες; 

 Η ύπαρξη δύο αμβύκων χωρητικότητας κάτω των 130 λίτρων στον ίδιο χώρο δεν απαγορεύεται, με την προϋπόθεση ότι θα τελούν σφραγισμένοι.
Απαγορεύεται όμως η ταυτόχρονη λειτουργία τους χωρίς ειδική άδεια από την αρμόδια Τελωνειακή αρχή.

6. Επιτρέπεται οι μικροί αποσταγματοποιοί (διήμεροι) να αγοράζουν στέμφυλα με σκοπό να τα αποστάξουν;

 Όχι, οι μικροί αποσταγματοποιοί (διήμεροι) επιτρέπεται να αποστάζουν Α΄ ύλες αποκλειστικά και μόνο της δικής τους παραγωγής.

7. Έχουν δικαίωμα οι μικροί αποσταγματοποιοί (διήμεροι) να αποστάξουν μικρές ποσότητες, έως 50 κιλά, για προσωπική τους χρήση, χωρίς την καταβολή του Ε.Φ.Κ.;

 Δεν προβλέπεται καμία απαλλαγή για την παραγωγή μικρής ποσότητας τσίπουρου. Οι μικροί αποσταγματοποιοί (διήμεροι) είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν τον Ε.Φ.Κ. για ολόκληρη την ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος.

8. Επιτρέπεται μη καλλιεργητές αμπελιών να αγοράζουν στέμφυλα για να αποστάξουν;

 Όχι, η άδεια απόσταξης στέμφυλων χορηγείται μόνο στους παραγωγούς των επιτρεπομένων Α΄ υλών και αποκλειστικά για τις πρώτες ύλες της παραγωγής τους.

9. Έχουν δυνατότητα όσοι έχουν παλιούς άμβυκες, που έχουν καταστραφεί και έχουν άδεια κατοχής ή την έχουν χάσει να κατασκευάσουν νέους, ίδιους ή μεγαλύτερους (ταυτόχρονη αύξηση της χωρητικότητας);

 Επιτρέπεται η αντικατάσταση των παλαιών αμβύκων των μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων), εφόσον η καταστροφή τους βεβαιώνεται από την αρμόδια Τελωνειακή ή Χημική Αρχή.
Ο νέος άμβυκας που θα κατασκευασθεί μπορεί να έχει χωρητικότητα έως 130 λίτρα ανεξάρτητα από την χωρητικότητα του παλαιού.
Η ύπαρξη ή μη της αδείας κατοχής (απώλεια) εξετάζεται κατά περίπτωση από το αρμόδιο Τελωνείο το οποίο θα πιστοποιήσει και την νομιμότητα κατοχής του άμβυκα.

10. Σε περίπτωση μεταβίβασης αμβύκων λόγω κληρονομιάς, τι γίνεται όταν έχουν χαθεί οι άδειες κατοχής και έχουν καταστραφεί οι Α.Γ.Μ των αμβύκων λόγω παλαιότητας;
 
 Με αίτηση των ενδιαφερομένων το αρμόδιο Τελωνείο προβαίνει σε έλεγχο των αρχείων όπου είναι καταχωρημένοι οι άμβυκες της χωρικής αρμοδιότητάς του και σε όποια άλλη έρευνα κρίνει απαραίτητη (ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων, βεβαίωση του Δήμου ή Κοινότητας κ.λ.π.) προκειμένου να πιστοποιήσει τα στοιχεία του άμβυκα, και εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις εκδίδει νέα άδεια κατοχής έπ’ ονόματι των κληρονόμων.

Greek English Turkish