ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2011 17:03 διαχειριστής
Εκτύπωση PDF

1. Πότε δύναται να χορηγηθεί διευκόλυνση τμηματικής καταβολής;

Η διευκόλυνση τμηματικής καταβολής δύναται να χορηγηθεί εφόσον συντρέχει πραγματική αδυναμία, για την εντός των νομίμων προθεσμιών άμεση καταβολή του συνόλου των οφειλών. Αφορά δηλαδή στις ληξιπρόθεσμες κατά Κ.Ε.Δ.Ε. οφειλές που, για λόγους οικονομικής αδυναμίας, δεν μπόρεσε ο οφειλέτης αυτών να τις καταβάλει εμπρόθεσμα.

2. Τι επίδραση έχει η διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών στην υπερημερία του οφειλέτη;

Η διευκόλυνση τμηματικής καταβολής δεν επιδρά στην υπερημερία του οφειλέτη και στην επιβάρυνση της οφειλής με Προσαυξήσεις Εκπρόθεσμης Καταβολής (Π.Ε.Κ.), ούτε στην καταβολή ολόκληρης της οφειλής, όταν αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Ποιά είναι τα αρμόδια όργανα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο;

Α) Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου για βασικές οφειλές έως 200.000 €.
Β) Επιτροπή από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου, τον αρμόδιο οικονομικό επιθεωρητή και ένα μέλος του Οικ. Επιμελητηρίου Ελλάδος, για βασικές οφειλές από 200.001 έως και 600.000 €.
Γ) Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παροχής Διευκολύνσεων, για βασικές οφειλές από 600.001 € και άνω.
Βασική οφειλή θεωρείται η ληξιπρόθεσμη ή μη οφειλή, χωρίς τις Προσαυξήσεις Εκπρόθεσμης Καταβολής.
Στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομικών, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παροχής Διευκολύνσεων, υπάγεται και η εξέταση αιτημάτων οφειλετών που ζητούν την επανεξέταση του αιτήματος τους, λόγω σημαντικής και αποδεδειγμένης μεταβολής των οικονομικών τους δεδομένων, (είτε από τυχαίο γεγονός ή ανωτέρω βία, είτε από σωρευτική βεβαίωση που διενεργήθηκε μετά από φορολογικό έλεγχο), κατά τη διάρκεια της διευκόλυνσης που έχει ήδη χορηγηθεί. Η διαπίστωση της συνδρομής της εν λόγω μεταβολής πραγματοποιείται από την Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων, ενώ τα ανωτέρω αιτήματα πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την τελευταία εμπρόθεσμη καταβολή της δόσης της προηγούμενης διευκόλυνσης και περιλαμβάνει το υπόλοιπο ποσό αυτής, καθώς και τις οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά το χρονικό διάστημα από τη χορήγηση της, μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης επανεξέτασης.
Σημειώνεται ότι εκτός από την ανωτέρω αρμοδιότητα της, η Γνωμοδοτική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων γνωμοδοτεί επίσης και για την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών.
Ωστόσο για ποσά έως και 3.000 € η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται στον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τελωνείου .

4. Πού μπορώ να στείλω αίτημα για χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών, αρμοδιότητος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παροχής Διευκολύνσεων;

Η ταχυδρομική της διεύθυνση είναι:
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γεν. Δ/νση Φορολογίας
16η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
Γνωμοδοτική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων του άρθρου 15, του Ν.2648/98.
Καρ. Σερβίας 10, 101 84– Αθήνα
(Τηλέφωνα: 210.3643752–3614718, FAX: 210.3635077)

5. Ποιά είναι τα κριτήρια χορήγησης διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων, κατά Κ.Ε.Δ.Ε., οφειλών;

Τα κριτήρια είναι:
α) Οικονομική αδυναμία.
β) Διασφάλιση οφειλής.
γ) Προέλευση οφειλής.
δ) Συμπεριφορά οφειλέτη.
ε) Αιτία για την οποία ζητείται η διευκόλυνση.
στ) Κρίση (αιτιολόγηση) προϊσταμένου.
Για κάθε κριτήριο αντιστοιχούν δεδομένοι συντελεστές βαρύτητας, το εύρος των οποίων κυμαίνεται, ανάλογα με το κριτήριο, από 0 μέχρι και 5.

6. Πώς προκύπτει ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων της διευκόλυνσης;

Το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας διαμορφώνει τον αριθμό δόσεων της διευκόλυνσης με τον περιορισμό ότι κάθε μηνιαία δόση δεν θα είναι μικρότερη των 147 €.
Ειδικά η Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων, μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις να γνωμοδοτεί για χορήγηση μέχρι του τριπλασίου του αθροίσματος των συντελεστών των κριτηρίων του αιτούντος οφειλέτη, που δεν μπορούν όμως να υπερβαίνουν το γενικό ανώτατο όριο των σαράντα οκτώ (48) μηνιαίων δόσεων .

7.Τι αφορούν οι Προσαυξήσεις Εκπρόθεσμης Καταβολής (Π.Ε.Κ.);

Η διευκόλυνση τμηματικής καταβολής χορηγείται για τη ληξιπρόθεσμη βασική οφειλή. Στην απόφαση της διευκόλυνσης αναγράφονται και οι Προσαυξήσεις Εκπρόθεσμης Καταβολής που αναλογούν σε κάθε δόση της διευκόλυνσης μέχρι την ημερομηνία καταβολής της. Ειδικά στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών μπορεί να αναγράφεται μόνον ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων της ληξιπρόθεσμης βασικής οφειλής, ενώ η διαμόρφωση αυτών με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής γίνεται από την Τελωνειακή Αρχή.

8. Επιτρέπεται η χορήγηση στον ίδιο υπόχρεο και για την ίδια οφειλή περισσότερων των δύο διευκολύνσεων;

Όχι. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση στον ίδιο υπόχρεο και για την ίδια οφειλή περισσότερων των δύο ή τριών διευκολύνσεων.
Δεύτερη, (αλλά και τρίτη) διευκόλυνση μπορεί να χορηγηθεί μετά την τυχόν απώλεια του ευεργετήματος της πρώτης (ή της δεύτερης).
Στην περίπτωση αυτή όμως η παροχή διευκόλυνσης για δεύτερη (ή και τρίτη) φορά συνδέεται συνήθως με δυσμενέστερους όρους παροχής της, όσον αφορά στους αριθμούς των δόσεων και στο αρχικό ποσό καταβολής (συνήθως προκαταβάλλεται ποσοστό τουλάχιστον 10% της οφειλής για να χορηγηθεί δεύτερη ή τρίτη διευκόλυνση).

9. Πότε ο οφειλέτης χάνει το ευεργέτημα της διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής;

Ο οφειλέτης χάνει το ευεργέτημα της διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εφόσον δεν καταβάλλει τρεις συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις αυτής.

10.Υπάρχει περίπτωση να λάβω διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών μου χωρίς όμως να περάσω από κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας για το γεγονός αυτό;

Ναι. Για ποσά ληξιπρόθεσμων ή μη βασικών οφειλών, (μη υπολογιζόμενων των αντίστοιχων τους Προσαυξήσεων Εκπρόθεσμης Καταβολής) έως και 200.000 € και μόνο, σύμφωνα με απόφαση του Προϊστάμενου του αρμόδιου Τελωνείου.
Έτσι, είναι δυνατόν να χορηγηθούν έως και 48 μηνιαίες δόσεις διευ-κόλυνση τμηματικής καταβολής, με ελάχιστη καταβολή ανά δόση τα 147 €.
Εάν όμως χαθεί το ευεργέτημα της διευκόλυνσης αυτής, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, μπορεί να ληφθεί νέα δεύτερη διευκόλυνση από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου, με βάση όμως τα κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας και εφόσον η πρώτη μηνιαία δόση αυτής θα είναι ίση με ποσοστό τουλάχιστον 10% του εναπομείναντος κεφαλαίου της ληξιπρόθεσμης οφειλής, πλέον των αντίστοιχων σ’ αυτό προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να υπερβεί τις 26, με ελάχιστη καταβολή ανά δόση τα 147 €.

11. Εάν χάσω, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, το ευεργέτημα της δεύτερης διευκόλυνσης, μπορώ να λάβω και τρίτη; 
Ναι. Προϋπόθεση όμως είναι ότι ο αριθμός των δόσεων της τρίτης διευκόλυνσης δεν υπερβαίνει τον εναπομείναντα αριθμό των δόσεων της δεύτερης που απωλέσθηκε, και η πρώτη μηνιαία δόση της θα είναι ίση με το 10% του εναπομείναντος κεφαλαίου της ληξιπρόθεσμης οφειλής πλέον των αντίστοιχων σ’ αυτό προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

12. Εάν χάσω, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και την τρίτη διευκόλυνση, μπορώ να λάβω και τέταρτη;
Όχι. Εάν απολεσθεί και η τρίτη διευκόλυνση, δεν επιτρέπεται επανεξέταση τέτοιου αιτήματος από οποιοδήποτε όργανο.

13. Ποιά είναι τα ευεργετήματα του οφειλέτη από τη χορήγηση τμηματικής καταβολής και τη συμμόρφωση του σ’ αυτήν;
Τα ευεργετήματα του οφειλέτη από τη χορήγηση τμηματικής καταβολής και τη συμμόρφωση του σ’ αυτήν είναι:
α) ενημερότητα του οφειλέτη και των κατ’ οποιονδήποτε τρόπο συνυπόχρεων, περιλαμβανομένου και των εγγυητών, για τα χρέη προς το Δημόσιο. Χορήγηση σ’ αυτούς αποδεικτικού ενημερότητας για κάθε χρήση, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί όλες οι δόσεις της διευκόλυνσης μέχρι την ημερομηνία χορήγησης του αποδεικτικού και δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις του αιτούντος που εμποδίζουν τη χορήγηση του αποδεικτικού αυτού.
β) αναστολή της λήψης ή της εκτέλεσης κάθε μέτρου σε βάρος του υπόχρεου, με την επιφύλαξη του άρθρου 20, του Ν.2648/98, όπου αναφέρονται τα δικαιώματα του Δημοσίου μετά τη χορήγηση του ευεργετήματος.
γ) αναστολή της εκτέλεσης του μέτρου της παρ.3, του άρθρου 22, του Ν.2523/97, περί αναστολής λειτουργίας ενός (1) μηνός κάθε γενικά επαγγελματικής εγκατάστασης επιτηδευματιών, στις περιπτώσεις οφειλών φυσικών προσώπων ή προσώπων της παρ.4 του άρθρου 2, του Ν.2238/94, για χρέη προς το Δημόσιο ληξιπρόθεσμων και απαιτητών πέραν του έτους και εφόσον το ύψος αυτών με τις νόμιμες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής υπερβαίνει τα 29.347 €.
δ) οι οφειλέτες που είναι συνεπείς στην καταβολή των δόσεων της ήδη χορηγηθείσης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής από τα αρμόδια όργανα απαλλάσσονται :
i) της καταβολής ποσοστού 30% των Προσαυξήσεων Εκπρόθεσμης Καταβολής που επιβαρύνουν τα ποσά των δόσεων της διευκόλυνσης από την ημερομηνία χορήγησης αυτής και μετά και
ii)της καταβολής του συνόλου των Προσαυξήσεων Εκπρόθεσμης Καταβολής που επιβαρύνουν την τελευταία δόση της διευκόλυνσης, εφόσον όμως αυτές δεν υπερβαίνουν το 40% των συνολικών Προσαυξήσεων Εκπρόθεσμης Καταβολής της αρχικής ληξιπρόθεσμης οφειλής.
Ωστόσο προϋπόθεση για την ισχύ των παραπάνω είναι η εμπρόθεσμη καταβολή όλων των μηνιαίων δόσεων.
Εάν δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα έστω και μία δόση, τότε το ευεργέτημα μειωμένης προσαύξησης χάνεται για τις υπόλοιπες δόσεις.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 23 Νοέμβριος 2011 19:56
Greek English Turkish