ΕΙΔΙKO ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2011 17:27 διαχειριστής
Εκτύπωση PDF

Για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγών Ν.Δ 3999/59 και Ν.936/79
1. Αίτηση. (δίνεται από την Υπηρεσία).
2. Γραμμάτιο είσπραξης ή παράβολο Δημοσίου ταμείου 14,673 Ευρώ.     (Απόφαση Υπουργείου Εμπορίου Ε4/2438/28.4.88).
3. Συστατική επιστολή Τράπεζας, σχετικά με την οικονομική επιφάνια και την     εμπορική δραστηριότητα για την δυνατότητα πραγμάτωσης εξαγωγών.
4. Έντυπο με τα στοιχεία των εκπροσώπων. (Δίνεται από την Υπηρεσία).
5. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως. (Από το Πρωτοδικείο  τμήμα Πτωχεύσεων ).
Σημειώνεται ότι τόσο το πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως, όσο και το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, απαιτούνται:
Στις ατομικές επιχειρήσεις για το φυσικό πρόσωπο.
Στις Ο.Ε. και Ε.Ε. για όλους τους ομόρρυθμους εταίρους και για την εταιρία.
 Στις Ε.Π.Ε. για τον διαχειριστή και για την εταιρία.
 Στις Α.Ε. για τον πρόεδρο του Δ.Σ., τους Διευθυντές και  Εντεταλμένους Συμβούλους και για την εταιρία και για όσους     δεσμεύουν την εταιρία με την υπογραφή τους.
Επίσης στις Α.Ε να προσκομίζεται το ΦΕΚ ή το πρακτικό του τελευταίου Δ.Σ. της Εταιρίας και στις Ε.Π.Ε. το ΦΕΚ με τον ή τους Διαχειριστές (σε φωτοτυπία)

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2011 17:32
Greek English Turkish