ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ

Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2011 17:29 διαχειριστής
Εκτύπωση PDF
  •  Τι προβλέπει η Κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά τα εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης, τα πειρατικά και εν γένει τα εμπορεύματα που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ;

Ο κανονισμός 1383/2003 παρέχει τη δυνατότητα στις Τελωνειακές αρχές να αναστείλουν τη χορήγηση άδειας παραλαβής ή να δεσμεύσουν εμπορεύματα για τα οποία έχουν υπόνοιες ότι παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, προκειμένου να ενημερώσουν σχετικά τον κάτοχο του δικαιώματος για να προσφύγει, εφόσον συντρέχει λόγος, στην αρμόδια να αποφανθεί επί της ουσίας Δικαστική αρχή.  

  • Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται ο Κανονισμός 1383/03;

 O Κανονισμός εφαρμόζεται για εμπορεύματα που θεωρούνται ύποπτα ότι παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
§         όταν υποβάλλεται διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, για εξαγωγή ή επανεξαγωγή τους
§         όταν ανακαλύπτονται κατά τον έλεγχο που διενεργείται επί εμπορευμάτων που εισέρχονται ή εξέρχονται από το Τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 37 και 183 του Καν.2913/92, τίθενται σε καθεστώς αναστολής κατά την έννοια του άρθρου 84 παρ.1 στοιχ. α) του ιδίου Κανονισμού, κατά τη διαδικασία επανεξαγωγής κατόπιν κοινοποιήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 182 παρ.2 του ιδίου Κανονισμού ή τοποθετούνται σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη κατά την έννοια του άρθρου 166 του ιδίου Κανονισμού. 

  • Ποια δικαιώματα καλύπτει ο Κανονισμός ;

 Στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού εμπίπτουν :
α. Τα εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης
β. Τα πειρατικά εμπορεύματα
γ. Τα εμπορεύματα τα οποία, στο Κράτος μέλος όπου υποβάλλεται η αίτηση παρέμβασης, παραβιάζουν :
§         δίπλωμα ευρεσιτεχνίας,
§         συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας που προβλέπεται στους Καν.1768/92 του Συμβουλίου και 1610/96 του Ε. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
§         εθνικό τίτλο προστασίας φυτικών ποικιλιών σύμφωνα με την εκάστοτε Εθνική νομοθεσία ή Κοινοτικό τίτλο, όπως αυτός προβλέπεται στον Κανονισμό 2100/94 του Συμβουλίου,
§         ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις, σύμφωνα με την εκάστοτε Εθνική νομοθεσία ή σύμφωνα με τους Κανονισμούς 2081/92 και 1493/99 του Συμβουλίου,
§         γεωγραφικές ονομασίες, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1567/89 του Συμβουλίου.  

  •  Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί ο κάτοχος του δικαιώματος ;

 Σε κάθε Κράτος μέλος, ο κάτοχος του δικαιώματος μπορεί να υποβάλλει γραπτή αίτηση παρέμβασης των Τελωνειακών αρχών, η οποία πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που επιτρέπουν στις Τελωνειακές Αρχές να αναγνωρίζουν εύκολα τα εμπορεύματα.
Κανένα τέλος δεν απαιτείται από τον κάτοχο του δικαιώματος για την κάλυψη της διοικητικής δαπάνης που συνεπάγεται η εξέταση της αίτησης, ούτε λαμβάνεται εγγύηση.

  • Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί προστασία δικαιώματος σε Κοινοτικό επίπεδο ;

 Όταν ο αιτών είναι κάτοχος κοινοτικού σήματος ή κοινοτικού δικαιώματος επί σχεδίου ή υποδείγματος, κοινοτικού δικαιώματος δημιουργού νέας φυτικής ποικιλίας ή ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης ή γεωγραφικού προσδιορισμού που προστατεύεται από την κοινότητα, η αίτηση παρέμβασης μπορεί να στοχεύει εκτός από την παρέμβαση των Τελωνειακών αρχών του κράτους μέλους στο οποίο κατατίθεται η αίτηση και στην παρέμβαση των Τελωνειακών αρχών ενός ή περισσοτέρων άλλων Κρατών μελών.  

  • Ποια είναι η αρμόδια αρχή στην Ελλάδα για την παραλαβή και εξέταση των αιτήσεων παρέμβασης των κατόχων δικαιωμάτων ;

 Αρμόδια αρχή είναι η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής.  

  • Οι Τελωνειακές αρχές παρεμβαίνουν μόνο όταν υπάρχει γραπτή αίτηση παρέμβασης του κατόχου του δικαιώματος ;

Όχι, οι Τελωνειακές αρχές έχουν τη δυνατότητα, όταν έχουν βάσιμες υπόνοιες ότι εμπορεύματα παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας να αναστείλουν τη χορήγηση άδειας παραλαβής ή να δεσμεύσουν τα εμπορεύματα, χωρίς να προϋπάρχει αίτηση παρέμβασης, κοινοποιώντας άμεσα τη σχετική πληροφορία στον κάτοχο του δικαιώματος, ο οποίος με τη σειρά του έχει προθεσμία 3 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης, εντός της οποίας μπορεί να υποβάλλει αίτηση παρέμβασης, άλλως χορηγείται άδεια παραλαβής ή αποδεσμεύονται τα εμπορεύματα, τηρουμένων όλων των σχετικών τελωνειακών διατυπώσεων.  

  •  Οι υποθέσεις πρέπει πάντα να παραπέμπονται στην αρμόδια να αποφανθεί επί της ουσίας Δικαστική αρχή ;

 Όχι, ο Κανονισμός προβλέπει απλουστευμένη διαδικασία καταστροφής, υπό Τελωνειακό έλεγχο, των εμπορευμάτων που έχουν δεσμευθεί ή των οποίων η έκδοση άδειας παραλαβής έχει ανασταλεί, εφόσον :
 Εντός 10 εργάσιμων ημερών (η προθεσμία δύναται να παραταθεί κατά 10 επιπλέον ημέρες) από την παραλαβή της κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 9, ο κάτοχος του δικαιώματος ενημερώσει εγγράφως ότι τα εμπορεύματα παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας και προσκομίσει στις Τελωνειακές αρχές την γραπτή σύμφωνη γνώμη του Εκτελωνιστή ή κατόχου των εμπορευμάτων ότι εγκαταλείπονται για να καταστραφούν.  Η καταστροφή γίνεται με δαπάνη και υπό την ευθύνη του κατόχου του δικαιώματος, αφού ληφθούν δείγματα τα οποία θα φυλάσσονται από τις Τελωνειακές αρχές.  

  • Τι ισχύει για τις αποσκευές επιβατών ;

 Ο Κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε εμπορεύματα μη εμπορικού χαρακτήρα που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές επιβατών, εντός των ορίων της τελωνειακής ατέλειας και εφόσον δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα εμπορεύματα αυτά αποτελούν αντικείμενο εμπορικής διακίνησης.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 23 Νοέμβριος 2011 19:45
Greek English Turkish