ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2011 17:33 διαχειριστής
Εκτύπωση PDF

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις έκδοσης Δελτίου Κίνησης των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, προκειμένου να παραληφθούν με το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής και ποια η ισχύς αυτών;

  1. Όταν το ιδιωτικό πλοίο αναψυχής έχει μήκος πάνω από 7 μέτρα, φέρει σημαία τρίτης χώρας και το πρόσωπο που το φέρνει για να το χρησιμοποιήσει στη χώρα μας, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι ο πλοιοκτήτης, έχει τη συνήθη κατοικία του σε τρίτη χώρα, εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή με Δελτίο Κίνησης ισχύος έξι μηνών. Η εξάμηνη κυκλοφορία των πλοίων μπορεί να είναι συνεχής ή διακεκομμένη ανά δωδεκάμηνο, και με τη λήξη της το πλοίο πρέπει να επανεξάγεται ή να ελλιμενίζεται για διαχείμαση, καταθέτοντας στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή το Δελτίο Κίνησης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται χωρίς χρονικό περιορισμό και κάθε φορά για έξι μήνες κατ’ έτος, για να καλύπτει την παραμονή του πλοίου στη χώρα μας, είτε την εξακολούθηση της χρήσης του για ταξίδια αναψυχής από το πρόσωπο που το έφερε αρχικά ή από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον και αυτό έχει τη συνήθη κατοικία του σε τρίτη χώρα. Στο πλοίο πρέπει πάντα να επιβαίνει ο κάτοχος – χρήστης αυτού, γεγονός που ελέγχεται κάθε φορά, κατά τον απόπλου ή τον κατάπλου, από την Τελωνειακή ή την Λιμενική Αρχή.
  2. Όταν το πρόσωπο που φέρνει το ιδιωτικό πλοίο αναψυχής με σημαία τρίτης χώρας, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι ο πλοιοκτήτης αυτού, έχει τη συνήθη κατοικία του σε άλλο κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Ελλάδα, επειδή δεν συντρέχουν στην περίπτωσή του οι προϋποθέσεις της προσωρινής εισαγωγής, εφοδιάζεται με Δελτίο Κίνησης, ισχύος, κατ’ ανώτατο όριο, ενός μηνός, για τη, μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα, διακίνηση του πλοίου και επανεξαγωγή. Η προθεσμία αυτή δεν παρατείνεται σε καμία περίπτωση, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (π.χ. κακοκαιρία, ατύχημα, ασθένεια πλοιάρχου/ κυβερνήτη), αρκεί το γεγονός αυτό να βεβαιώνεται επίσημα από Δημόσια Αρχή (π.χ. Λιμενική Υπηρεσία σε περίπτωση κακοκαιρίας και απαγόρευσης απόπλου, από Δημόσιο Νοσοκομείο σε περίπτωση ασθένειας και νοσηλείας του πλοιάρχου / κυβερνήτη). Ομοίως, η προθεσμία αυτή δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται σε καμία περίπτωση, ακόμα και όταν αλλάζει, πριν ή μετά τη λήξη της, ο κάτοχος- χρήστης, ιδιαίτερα όταν πλοιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο (εταιρεία). Σε περίπτωση που το πρόσωπο που φέρνει το πλοίο στη χώρα μας, επιθυμεί να παραμείνει το πλοίο στα ελληνικά χωρικά ύδατα για μεγαλύτερο του ενός μηνός διάστημα, πρέπει να προβεί στον εκτελωνισμό του πλοίου και να καταβάλει τους αναλογούντες σ’ αυτό δασμούς και φόρους . Μετά τον εκτελωνισμό, και εφόσον το πλοίο εξακολουθεί να φέρει σημαία τρίτης χώρας, προκειμένου να διακινείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα, εφοδιάζεται με Δελτίο Κίνησης αορίστου ισχύος. Το Δελτίο Κίνησης, χορηγείται στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής με σημαία τρίτης (μη κοινοτικής) χώρας, που έχουν ολικό μήκος πάνω από 7 μέτρα, διαθέτουν ή όχι χώρους ενδιαίτησης, έχουν τη δυνατότητα, από τη γενική κατασκευή τους, να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή περιήγησης, εφόσον δεν χαρακτηρίζονται επαγγελματικά, και υπάγονται στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής ή στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής που δεν υπάγονται στο καθεστώς αυτό, επειδή οι κάτοχοι – χρήστες έχουν τη συνήθη κατοικία τους σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στη χώρα μας, αλλά επιθυμούν να πραγματοποιούν ταξίδια αναψυχής στα Ελληνικά χωρικά ύδατα, διατηρώντας παράλληλα σημαία και νηολόγιο τρίτης χώρας .
  3. Τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής με ολικό μήκος κάτω από 7 μέτρα, που υπάγονται στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, εφοδιάζονται με δελτίο προσωρινής εισαγωγής (ΔΕΠΕ), όπως τα λοιπά μεταφορικά μέσα που τίθενται σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής (Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα ,μοτοσικλέτες κλπ ) και όχι με δελτίο κίνησης.

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 23 Νοέμβριος 2011 19:49
Greek English Turkish