ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ - ΛΟΙΠΑ ΠΛΟΙΑ - ΑΤΕΛΕΙΕΣ / ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ

Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2011 14:35 διαχειριστής
Εκτύπωση PDF

Ποιές είναι οι κατηγορίες των πλοίων που δικαιούνται ατελώς καύσιμα;

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το Φ.Π.Α. τα πετρελαιοειδή προϊόντα που προορίζονται για τον εφοδιασμό των παρακάτω κατηγοριών πλοίων:
α) Τα υπό Ελληνική ή ξένη σημαία πλοία χωρητικότητας 10 τουλάχιστον κόρων, τα εκτελούντα πλόες εξωτερικού, μικτούς ή εσωτερικού.
Στην κατηγορία των πλόων εσωτερικού έχουν ενταχθεί και τα παρακάτω:

  1. Ρυμουλκά- Ναυαγοσωστικά άνω των 10 κόρων
  2. Λάντζες άνω των 10 κόρων
  3. Βυθοκόροι άνω των 10 κόρων

β) Τα επαγγελματικά τουριστικά πλοία αναψυχής.
γ) Τα υπό Ελληνική ή ξένη σημαία πλοία εκτελούντα επιστημονικές έρευνες ή εργασίες εκμετάλλευσης θαλάσσιου υπόγειου πλούτου.
δ) Τα αλιευτικά και σπογγαλιευτικά σκάφη ανεξαρτήτως χωρητικότητας.
ε) Άλλα πλοία, πλωτά μέσα και εν γένει ναυπηγήματα άνω των 5 κόρων που εκτελούν θαλάσσιες επί κέρδη εργασίες εκτός λιμένα.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και :

  1. Ρυμουλκά 5 έως 10 κόρων
  2. Πλωτοί γερανοί
  3. Σλέπια και δεξαμενόπλοια
  4. Ελληνικά επιβατηγά ( κρουαζιερόπλοια άνω των 5 κόρων).

Ποιά είναι η διαδικασία ατελούς εφοδιασμού αλιευτικών με υποκείμενα καύσιμα;

 

Τα αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν στις ελληνικές θάλασσες, εφοδιάζονται ατελώς με καύσιμα και λιπαντικά με ποσότητες που καλύπτουν τις ανάγκες τους για ένα τρίμηνο και οι οποίες προσδιορίζονται ανάλογα με την κατηγορία του σκάφους και την ιπποδύναμη της μηχανής. Σε κάθε περίπτωση ατελούς εφοδιασμού ελέγχεται το βιβλίο ατέλειας και το ημερολόγιο γέφυρας του σκάφους, τα οποία πρέπει να είναι θεωρημένα από την αρμόδια αρχή και να ευρίσκονται επάνω στο σκάφος

Ποιά είναι η διαδικασία ατελούς εφοδιασμού πλοίων με ελεύθερα καύσιμα;

 

Ο εφοδιασμός των πλοίων με καύσιμα από ελεύθερα αποθέματα γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν αφορολόγητα (υποκείμενα) καύσιμα.
Στα πλοία άνω των 500 κόρων δεν επιτρέπεται ο εφοδιασμός με ελεύθερα καύσιμα.

 

Πώς εκδίδεται ένα βιβλίο ατελειών;

Το Βιβλίο Ατελειών χορηγείται και θεωρείται από την Τελωνειακή Αρχή, στην περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα του ο ενδιαφερόμενος, με την υποβολή σχετικής αίτησης και γραμματίου είσπραξης Δημόσιου Ταμείου για την καταβολή του ισότιμου της αξίας του.
Η γενική διαχείριση των Βιβλίων Ατελειών ανήκει στο Α’ Τελωνείο Πειραιά.

Ποιά είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. σε περίπτωση εφοδιασμού με ελεύθερα (φορολογημένα) καύσιμα των δικαιούχων ατέλειας αλιευτικών & λοιπών σκαφών;

 

α) Αίτηση με επισυναπτόμενο το «μηνιαίο δελτίο παραλαβής καυσίμων από πλωτά μέσα από ελεύθερα αποθέματα με επιστροφή του Ε.Φ.Κ.» και
β) Μοναδικό αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς των καυσίμων μαζί με το σχετικό Δελτίο Αποστολής από το οποίο αποδεικνύεται η καταβολή του ΕΦΚ

Ποιά είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. σε περίπτωση εφοδιασμού με ελεύθερα (φορολογημένα) καύσιμα των δικαιούχων ατέλειας επαγγελματικών πλοίων αναψυχής;

 

α) Αίτηση με επισυναπτόμενο το «μηνιαίο δελτίο παραλαβής καυσίμων από πλωτά μέσα από ελεύθερα αποθέματα με επιστροφή του Ε.Φ.Κ.»
β) Μοναδικό αντίγραφο του τιμολογίου με το δελτίο αποστολής που εκδόθηκε για την αγορά των καυσίμων στο οποίο θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του πλοιοκτήτη και του τελωνειακού παραστατικού τελωνισμού αυτών, από το οποίο θα αποδεικνύεται η καταβολή του Ε.Φ.Κ.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει, ότι οι ποσότητες των καυσίμων για τις οποίες ζητείται η επιστροφή του Ε.Φ.Κ. χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του σκάφους.
δ) Ναυλοσύμφωνο ή αντίγραφο ναυλοσύμφωνου θεωρημένο από την αρμόδια λιμενική αρχή .
ε) Επικυρωμένο φωτ/φο της άδειας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.
στ) Κατάσταση επιβατών, θεωρημένη από τη Λιμενική Αρχή.
 

Ποιά διαδικασία ακολουθείται για τον ατελή εφοδιασμό αλιευτικών, τουριστικών πλοίων αναψυχής κ.λ.π. με υποκείμενα καύσιμα;

Για τον ατελή εφοδιασμό αλιευτικών, τουριστικών πλοίων αναψυχής κ.λ.π. με υποκείμενα καύσιμα απαιτείται η κατάθεση Τελωνειακού παραστατικού στο αρμόδιο Τελωνείο.

 

Ποιά διαδικασία ακολουθείται για τον ατελή εφοδιασμό πλοίων με ελεύθερα καύσιμα;

 

Για τον ατελή εφοδιασμό και την εκ των υστέρων επιστροφή του ΕΦΚ απαιτείται η έκδοση και κατάθεση των σχετικών φορολογικών στοιχείων (Δ.Α., Δ.Α. – Τ.), τα οποία κατά την υποβολή τους συνοδεύονται από τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.

Ποιά είναι η διαδικασία ατελούς εφοδιασμού επαγγελματικών τουριστικών πλοίων αναψυχής με υποκείμενα καύσιμα;

 

Κατά τον εφοδιασμό των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων αναψυχής, πρέπει να προσκομίζεται η άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, ναυλοσύμφωνο και κατάσταση επιβατών, θεωρημένα από την αρμόδια λιμενική αρχή.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 23 Νοέμβριος 2011 20:16
Greek English Turkish