ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2011 14:44 διαχειριστής
Εκτύπωση PDF

Ποιά πρόσωπα δικαιούνται να κυκλοφορούν στην Ελλάδα αυτοκίνητο με αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας, δηλαδή με το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής και για πόσο διάστημα ;

Δικαιούχα πρόσωπα είναι:
α. Πρόσωπα με συνήθη κατοικία στο εξωτερικό που επισκέπτονται προσωρινά την Ελλάδα (Τουρίστες). 
Το δικαίωμα προσωρινής εισαγωγής χορηγείται στην κατηγορία αυτή για μέσα μεταφοράς με τους ειδικότερους όρους:
- το πρόσωπο να έχει τη συνήθη κατοικία του εκτός Ελλάδος
- να έρχεται προσωρινά στην Ελλάδα
- να χρησιμοποιεί το μέσο μεταφοράς για ιδιωτική του χρήση.
Η διάρκεια παραμονής στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής ορίζεται στους έξι (6) μήνες, συνεχείς ή όχι, ανά δωδεκάμηνο.
Ειδικά, τα επιβατικά οχήματα που εισάγονται προσωρινά από πρόσωπα με συνήθη κατοικία στο εξωτερικό, που δεν ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, εφόσον δεν επανεξάγονται με τη λήξη της διάρκειας των (6) μηνών, πρέπει να ακινητοποιούνται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου, και να παραμένουν ακινητοποιημένα το λιγότερο (6) μήνες και το ανώτερο (24) μήνες.
Για να μπορέσει ο δικαιούχος να κυκλοφορήσει εκ νέου το ακινητοποιημένο επιβατικό όχημα, πρέπει κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την αποσφράγιση του οχήματος να αποδεικνύει ότι είχε τη συνήθη κατοικία του στο εξωτερικό, δηλαδή ότι παρέμεινε στο εξωτερικό επί (185) ημέρες τουλάχιστον μετά τη σφράγιση του οχήματος.
Αν παρέλθουν 24 μήνες από την ακινητοποίηση, το όχημα κηρύσσεται αζήτητο.
Αν το αποσφραγίσει πριν από τους 24 μήνες και έχει δικαίωμα κυκλοφορίας μπορεί να το κυκλοφορήσει εκ νέου για 6 μήνες με καταβολή τελών κυκλοφορίας για όλο το διάστημα αυτό.

β. Πρόσωπα με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που εργάζονται στο εξωτερικό τουλάχιστον έξι μήνες το δωδεκάμηνο.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται:
- Οι Έλληνες υπήκοοι, κάτοικοι Ελλάδος που παραμένουν και εργάζονται στο εξωτερικό, τουλάχιστον (6) μήνες το δωδεκάμηνο.
- Οι αλλοδαποί (αλλοδαπές) που είναι παντρεμένοι με Έλληνες (Ελληνίδες) μόνιμους κατοίκους Ελλάδας, εφόσον και μετά το γάμο τους εξακολουθούν να παραμένουν πραγματικά στο εξωτερικό.
Το δικαίωμα προσωρινής εισαγωγής χορηγείται στην κατηγορία αυτή για μέσα μεταφοράς και είδη ατομικής χρήσης για διάστημα έξι (6) μηνών, συνεχών ή όχι, ανά δωδεκάμηνο, χωρίς την καταβολή τελών κυκλοφορίας, εφόσον φέρουν ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας κανονικής σειράς.

 

 

γ. Ελληνικά πληρώματα εμπορικών πλοίων γραμμών εξωτερικού.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι Έλληνες υπήκοοι, που είναι ναυτολογημένοι σε εμπορικά πλοία γραμμών εξωτερικού τουλάχιστον έξι (6) μήνες το δωδεκάμηνο.
Το δικαίωμα προσωρινής εισαγωγής, χορηγείται μόνον για το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο και για διάστημα (6) έξι μηνών, συνεχών ή όχι, ανά δωδεκάμηνο, χωρίς την καταβολή τελών κυκλοφορίας, εφόσον φέρει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας κανονικής σειράς.

δ. Άλλες ειδικές κατηγορίες
Το δικαίωμα της προσωρινής εισαγωγής παρέχεται και στις παρακάτω περιπτώσεις:
- Στα πρόσωπα που έχουν συνήθη κατοικία στο εξωτερικό και έρχονται προσωρινά στην Ελλάδα, αποκλειστικά και μόνο για να σπουδάσουν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το δικαίωμα παρέχεται για ένα επιβατικό όχημα και είδη ατομικής χρήσης, και για το διάστημα των σπουδών, ανάλογα με τα έτη σπουδών.
- Στα πρόσωπα που έχουν συνήθη κατοικία στο εξωτερικό και έρχονται προσωρινά στην Ελλάδα, αποκλειστικά και μόνον για μετεκπαίδευση ή ειδίκευση σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σχολές επιμόρφωσης που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή πανεπιστημιακές κλινικές. Το δικαίωμα παρέχεται για ένα επιβατικό όχημα και είδη ατομικής χρήσης και για διάστημα τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη της μετεκπαίδευσης ή ειδίκευσης.
- Στους Έλληνες διπλωματικούς, προξενικούς και λοιπούς υπαλλήλους του Yπουργείου Εξωτερικών, καθώς και στους εξομοιούμενους με αυτούς υπαλλήλους, που επιστρέφουν προσωρινά στην Ελλάδα για εκτέλεση υπηρεσίας. Το δικαίωμα παρέχεται για ένα επιβατικό όχημα και είδη οικοσκευής και για διάστημα μέχρι πέντε (5) χρόνια από την άφιξή τους στην Ελλάδα για εκτέλεση υπηρεσίας. Η πενταετής διάρκεια παρατείνεται για ολόκληρο το διάστημα παραμονής των υπαλλήλων στην Ελλάδα για εκτέλεση υπηρεσίας, με τον όρο ότι η παραμονή τους στην Κεντρική Υπηρεσία, δεν οφείλεται σε αίτημά τους, αλλά σε υπηρεσιακές ανάγκες, γεγονός που θα βεβαιώνεται από την αρμόδια Δημόσια Yπηρεσία. Παράταση πέραν της πενταετίας, χορηγείται τμηματικά για δώδεκα (12) μήνες κάθε φορά και μέχρι τη λήξη της υπηρεσίας του υπαλλήλου στην Κεντρική Yπηρεσία.
- Στους Έλληνες υπηκόους με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που σπουδάζουν στο εξωτερικό ως φοιτητές, σπουδαστές ή μετεκπαιδευόμενοι σε σχολές εξωτερικού, εφόσον παραμένουν για σπουδές εκτός Ελλάδος κατά το μεγαλύτερο διάστημα του έτους σπουδών. Το δικαίωμα παρέχεται μόνο για επιβατικό όχημα και για διάστημα τριών (3) μηνών συνεχών ή όχι ανά ημερολογιακό έτος.
- Στα πρόσωπα που μετοικούν στην Ελλάδα. Το δικαίωμα παρέχεται μόνο για το επιβατικό όχημα με σκοπό τον τελωνισμό του και για διάστημα ενός (1) μηνός, με τον όρο ότι το διάστημα αυτό δεν ξεπερνά την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί ο τελωνισμός του οχήματος με τις διατάξεις των μετοικούντων.

 1.  
  1. Ποιά είναι τα μεταφορικά μέσα ιδιωτικής χρήσης και τα είδη ατομικής χρήσης που μπορούν να παραληφθούν με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής;

Μεταφορικά μέσα είναι:
Τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης, δηλαδή:
- Επιβατικά αυτοκίνητα μέχρι εννέα (9) θέσεις, περιλαμβανομένου και του οδηγού ή αυτοκινούμενα τροχόσπιτα με τα ρυμουλκούμενά τους.
- Μοτοσικλέτες ή μοτοποδήλατα (αποκλείονται τα οχήματα δημόσιας χρήσης).
- Τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης.
- Τα αεροπλάνα ιδιωτικής χρήσης.

 1. Άλογα ιππασίας.

Είδη ατομικής χρήσης είναι :
Τα είδη που έχει ο επισκέπτης στις προσωπικές του αποσκευές τις οποίες παρουσιάζει στο τελωνείο κατά την άφιξή του, και προορίζονται για τις ανάγκες κατά την προσωρινή παραμονή του στην Ελλάδα π.χ.:
- Τα είδη ρουχισμού.
- Η φωτογραφική μηχανή.
- Η φορητή κινηματογραφική μηχανή λήψεως.
- Η φορητή VIDEO CAMERA.
- Το φορητό ραδιόφωνο
- Το κασετόφωνο.
- Το φορητό μουσικό όργανο.
- Η σκηνή και ο εξοπλισμός κατασκηνώσεως.
- Είδη αθλήσεως (WIND SURFING, σκι, ποδήλατο, ρακέτες τέννις κ.λ.π.).
- Ο προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής.

 

 

 1.  
  1. Ποιές είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα μεταφορικά μέσα και τα είδη ατομικής χρήσης, προκειμένου να παραληφθούν με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής;

Τα επιβατικά οχήματα, κατά την είσοδό τους στη χώρα μας, πρέπει να φέρουν επίσημες πινακίδες κυκλοφορίας κανονικής ή προσωρινής σειράς της χώρας που έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας τους.
Επίσης πρέπει να συνοδεύονται από την άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδώσει η χώρα στην οποία έχουν καταχωρηθεί και να είναι ασφαλισμένα.
Εάν κατά την είσοδό τους στη χώρα δεν ισχύει η προσωρινού τύπου άδεια κυκλοφορίας, τότε δεν είναι δυνατή η υπαγωγή τους στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής ή απαλλαγής.
Επίσης δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν ή να παραμένουν στη χώρα με τα παραπάνω καθεστώτα, πέραν της ημερομηνίας ισχύος της άδειας κυκλοφορίας προσωρινού τύπου. Για τη συνέχιση της παραμονής των οχημάτων στο παραπάνω καθεστώς πρέπει οι κάτοχοι να εφοδιάζονται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή με ελληνικές πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας προσωρινού τύπου.
Το δικαιούχο πρόσωπο πρέπει να έχει δίπλωμα οδήγησης επιβατικού οχήματος .

 1.  
  1. Σε ποιούς περιορισμούς υπόκεινται τα μεταφορικά μέσα και τα είδη ατομικής χρήσης που παραλαμβάνονται με το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής;

 

- Τα μεταφορικά μέσα και τα είδη ατομικής χρήσης που τίθενται στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, πρέπει να επανεξάγονται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που προβλέπεται κατά περίπτωση και έχει ορίσει το τελωνείο, διαφορετικά επιβάλλονται πρόστιμα.
- Τα ρυμουλκούμενα οχήματα πρέπει να επανεξάγονται μαζί με το κυρίως όχημα που τα ρυμουλκεί.
Παράδειγμα: Αν έχει εισαχθεί προσωρινά επιβατικό όχημα Ι.Χ. μαζί με ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο, πρέπει να επανεξαχθούν μαζί, διαφορετικά επιβάλλονται πρόστιμα.
- Τα μεταφορικά μέσα και τα είδη ατομικής χρήσης δεν επιτρέπεται:
να μεταβιβαστούν
να εκμισθωθούν
να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου ή χρησιδανείου
να παραχωρηθεί η χρήση τους σε τρίτους
να οδηγούνται (για μέσα μεταφοράς), έστω και για μία μόνον φορά από τρίτους, ανεξάρτητα της υπαιτιότητας ή όχι του δικαιούχου προσώπου.

 1.  
  1. Ποιές ποινές επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των όρων και προϋποθέσεων που θέτουν οι διατάξεις που διέπουν το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής;

 

Παραβάσεις - Πρόσθετα τέλη ( Πρόστιμα):

 1. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης επαναποστολής ή εξαγωγής ή εγκατάλειψης ή καταστροφής ή ακινητοποίησης του οχήματος οφείλεται πρόστιμο για κάθε μέρα καθυστέρησης, ανάλογα με το επιβατικό όχημα:
 2. Μέχρι 1600 cc: 15 € την ημέρα

Από 1601 cc μέχρι 2000 cc: 30 € την ημέρα
Από 2001 cc και άνω: 60 € την ημέρα και
για μοτοσυκλέτες: 10 € την ημέρα .
Σε αυτοκίνητα που φέρουν προσωρινού τύπου άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, επιβάλλονται τα ανωτέρω πρόστιμα για κάθε μέρα μετά τη λήψη της προσωρινού τύπου άδειας κυκλοφορίας.
- Προκειμένου για ρυμουλκούμενο όχημα που τυχόν παρέμεινε στην Ελλάδα μετά την επανεξαγωγή του κυρίως οχήματος που το ρυμουλκούσε, επιβάλλεται πρόσθετο τέλος 5 € για κάθε ημέρα παραμονής του ρυμουλκούμενου οχήματος μετά την επανεξαγωγή του κυρίως οχήματος (αφορά οχήματα τρίτης χώρας).
- Σε περίπτωση μη επανεξαγωγής σκαφών αναψυχής και αεροπλάνων, μέσα στην οριζόμενη προθεσμία οφείλονται:
εφάπαξ πρόσθετο τέλος 88 € για την μη εμπρόθεσμη επανεξαγωγή και
πρόσθετο τέλος 14 € για κάθε ημέρα παραμονής τους στην Ελλάδα, μετά την λήξη της προθεσμίας επανεξαγωγής.
- Σε περίπτωση μη επανεξαγωγής ειδών ατομικής χρήσης και αλόγων ιππασίας, μέσα στην οριζόμενη προθεσμία, οφείλεται πρόσθετο τέλος ίσο με το 50% του συνόλου των αναλογούντων δασμών και φόρων κατά την ημερομηνία διαπίστωσης της παράβασης.
- Για επιβατικό όχημα που έχει τεθεί εμπρόθεσμα σε τελωνειακή ακινητοποίηση και μεταγενέστερα λήξει η προθεσμία επανεξαγωγής του, δεν οφείλονται πρόσθετα τέλη.
Με την λήξη όμως της προθεσμίας επανεξαγωγής κηρύσσονται αζήτητα και στη συνέχεια περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου.
- Αν διαπιστωθεί ότι η προσωρινή εισαγωγή μεταφορικού μέσου ή ειδών ατομικής χρήσης, επετράπη με βάση ανακριβή στοιχεία που προσκόμισε στο τελωνείο ο ενδιαφερόμενος, οφείλονται τα πρόσθετα τέλη της παράνομης παραμονής, από την ημέρα εισαγωγής, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα κατά περίπτωση.
- Σε περίπτωση οδήγησης κοινοτικού οχήματος από μη δικαιούχο πρόσωπο, επιβάλλεται πρόστιμο 700 € αν το δικαιούχο πρόσωπο βρισκόταν στη χώρα κατά το χρόνο που συντελέστηκε η παράβαση, διαφορετικά επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ύψος των φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στο όχημα.
- Σε περίπτωση οδήγησης μεταφορικού μέσου τρίτης χώρας (πλην αλόγων ιππασίας) από μη δικαιούχο πρόσωπο , επιβάλλεται εφάπαξ πρόστιμο 733 € αν το δικαιούχο πρόσωπο βρισκόταν στη χώρα κατά το χρόνο που συντελέστηκε η παράβαση, διαφορετικά επιβάλλεται το διπλάσιο του προστίμου αυτού επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του εθνικού τελωνειακού κώδικα.
- Για κάθε άλλη παράβαση του καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής, οφείλονται άμεσα οι δασμοί και φόροι και πρόσθετο τέλος 100% των δασμών και φόρων που αναλογούν.
Πέρα από την επιβολή των προστίμων, τα οχήματα υπόκεινται σε προσωρινή συντηρητική δέσμευση και αποδίδονται μετά την καταβολή των οφειλομένων προστίμων και τυχόν άλλων επιβαρύνσεων.

 

 

6.Τι γίνεται σε περίπτωση κλοπής Ι.Χ.Ε. οχήματος που παραδόθηκε με καθεστώς προσωρινής εισαγωγής ;

Κλοπή επιβατικών οχημάτων (Επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ. ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο και το ρυμουλκούμενο όχημα, μοτοσυκλέτα ή μοτοποδήλατο):
Σε περίπτωση που κλαπεί το επιβατικό όχημα, και προκειμένου ο δικαιούχος να μην υποχρεωθεί να καταβάλει τους δασμούς και φόρους πρέπει:
- να μην έχει λήξει η προθεσμία επανεξαγωγής
- να έχει δηλωθεί η κλοπή στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, το αργότερο μέσα σε (5) ημέρες από την κλοπή
- οι τελωνειακές αρχές να μην έχουν αποδείξεις ή βάσιμες ενδείξεις ότι ο δικαιούχος συμμετείχε ή συνήργησε σε παράνομη διάθεση στην Ελλάδα του επιβατικού του οχήματος
- ο δικαιούχος να μην έχει δηλώσει στο παρελθόν κλοπή και άλλου επιβατικού οχήματος.
Εφόσον συντρέχουν τα προαναφερόμενα, ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει στο πλησιέστερο τελωνείο του τόπου που έγινε η κλοπή, τα εξής στοιχεία:
- στοιχεία εισαγωγής του αυτοκινήτου και προθεσμίας επανεξαγωγής.
- βεβαίωση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής από την οποία να προκύπτει η καταγγελία της κλοπής μέσα σε (5) ημέρες από τη διαπίστωση αυτής. - υπεύθυνη δήλωση με τα ακριβή στοιχεία του δικαιούχου, με την οποία θα δηλώνει ότι δε συμμετείχε σε παράνομη διάθεση του επιβατικού οχήματος, ότι δεν έχει δηλώσει στο παρελθόν άλλη κλοπή και τα πρόσωπα που υποψιάζεται ότι έκλεψαν το αυτοκίνητό του.
Το Τελωνείο χορηγεί στο δικαιούχο βεβαίωση, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην καταβολή δασμών και φόρων και ότι δε θα ληφθούν εναντίον του αναγκαστικά μέτρα για την είσπραξη του χρέους, με την προϋπόθεση ότι συντρέχουν τα προαναφερόμενα.
Σε περίπτωση κλοπής επιβατικού οχήματος κατά το χρόνο που αυτό τελεί σε τελωνειακή κινητοποίηση δεν απαλλάσσεται το δικαιούχο πρόσωπο από την καταβολή των δασμών, φόρων και τελών που αναλογούν στο όχημα.

7. Ποιά πρόσωπα εκτός αυτού που αρχικά παρέλαβε το Ι.Χ. μεταφορικό μέσο με καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, μπορούν να το οδηγούν;

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να οδηγούν τα μεταφορικά μέσα και άλλα πρόσωπα εκτός του δικαιούχου, ύστερα από έγκριση του τελωνείου και εφόσον τα άλλα πρόσωπα έχουν δικαίωμα προσωρινής εισαγωγής μεταφορικών μέσων, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που έχει και ο δικαιούχος που εισήγαγε στο όνομά του το μεταφορικό μέσο.
Για να δοθεί η έγκριση του τελωνείου, ο δικαιούχος πρέπει να δηλώσει τα τρίτα πρόσωπα που επιθυμεί να οδηγούν το αυτοκίνητό του και τα τρίτα πρόσωπα πρέπει να παρουσιαστούν στο τελωνείο και να αποδείξουν ότι έχουν το ίδιο ακριβώς δικαίωμα με το δικαιούχο. Δεν απαιτείται έγκριση του τελωνείου για την οδήγηση του μεταφορικού μέσου, όταν πρόκειται για τον ή τη σύζυγο, τα παιδιά και τους γονείς του δικαιούχου προσώπου, εφόσον βέβαια έχουν και οι συγγενείς του αυτοί, το ίδιο δικαίωμα με το δικαιούχο.

8. Με τί πρέπει να είναι εφοδιασμένο ένα ελληνικό όχημα κατά το ταξίδι του στο εξωτερικό, από πλευράς ασφαλιστικής κάλυψης;

Όσον αφορά στην ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης για ζημιές έναντι τρίτων , τα Ελληνικά οχήματα όταν αναχωρούν:
α) Για ταξίδια στις 28 χώρες που ανήκουν στον ΕΟΧ (Ενιαίο Οικονομικό Χώρο): Αυστρία (Α), Βέλγιο (Β), Γερμανία (D) , Δανία (DK), Ισπανία (E), Γαλλία (F), Φινλανδία(FIN), Μεγ. Βρετανία – Β. Ιρλανδία (GB), Ελλάδα (GR), Ιταλία(I), Ιρλανδία (IRL), Πορτογαλία (P), Λουξεμβούργο (L), Ολλανδία(NL), Σουηδία (S), Ισλανδία (IS), Νορβηγία (N), Ελβετία (CH), Ουγγαρία(H), Σλοβακία(SK), Τσεχία(CZ), Σλοβενία (SLO), Κύπρος(CY), Εσθονία (EST), Λετονία(LV), Λιθουανία(LT), Μάλτα(M) και Πολωνία(PL)] και την Κροατία (HR) , δεν ελέγχονται ούτε κατά την έξοδό τους από την Ελλάδα, ούτε κατά την είσοδό τους σε μία από τις παραπάνω χώρες, ούτε κατά τη διέλευσή τους από τα σύνορα των χωρών αυτών, διότι το Ελληνικό Εθνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης τους καλύπτει για ζημιές σε τρίτους από την κυκλοφορίας τους.
Καλό είναι, όμως, οι κάτοχοι των οχημάτων να προμηθεύονται Πράσινη Κάρτα από την ασφαλιστική εταιρεία, στην οποία έχουν ασφαλίσει το όχημά τους. Η Κάρτα αυτή εκδίδεται δωρεάν και τους διευκολύνει σε περίπτωση ατυχήματος , σε συνεργασία με το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης της χώρας, στην οποία έχει γίνει το ατύχημα, παρόλο που το Ελληνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης τους καλύπτει, είτε έχουν την Πράσινη Κάρτα , είτε όχι.
β) Για ταξίδια σε χώρες που δεν ανήκουν στην παραπάνω περίπτωση (α) δηλαδή χώρες ΕΟΧ, αλλά μετέχουν στο Σύστημα Πρασίνων Καρτών [ Αλβανία (ΑL), Ανδόρα (AND), Βοσνία - Ερζεγοβίνη (BIH), Βουλγαρία (BG), Ιράν (IR), Ισραήλ (IL), Λευκορωσία (BY), Μαρόκο (MA), Μολδαβία (MD), Ουκρανία (UA), Ρουμανία (RO), Κρατική Ένωση Σερβίας και Μαυροβουνίου (SCG), Τουρκία (TR), Τυνησία (TN) , Π.Γ.Δ.Μ. (--)] τα οχήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με Πράσινη Κάρτα, για την οποία θα καταβάλλουν το αντίστοιχο αντίτιμο. Διαφορετικά θα υποχρεωθούν να συνάψουν συνοριακή ασφάλιση σε όποιο από τα παραπάνω κράτη εισέλθουν.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 23 Νοέμβριος 2011 19:56
Greek English Turkish