ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ

Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2011 14:47 διαχειριστής
Εκτύπωση PDF

Τι είναι το καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή;

Το καθεστώς της Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή (Ενεργητική Τελειοποίηση) αποτελεί ανασταλτικό καθεστώς, που έχει σαν σκοπό την ενίσχυση και προώθηση των εξαγωγών σε τρίτες χώρες, καθώς και τη διατήρηση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Κοινοτικής μεταποιητικής βιομηχανίας σε διεθνές επίπεδο.

Πλεονεκτήματα καθεστώτος Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή;

 

Βασική αρχή του καθεστώτος αποτελεί η απαλλαγή από δασμούς και άλλες επιβαρύνσεις προϊόντων τρίτων χωρών που εισάγονται στο Κοινοτικό τελωνειακό έδαφος, τα οποία, αφού υποστούν μια ή περισσότερες εργασίες τελειοποίησης, επανεξάγονται ως παράγωγα προϊόντα σε τρίτες χώρες.

Τι προβλέπεται να υποστούν τα εμπορεύματα που θα υπαχθούν στο καθεστώς της Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή;

 

Ο όρος τελειοποίηση (μεταποίηση) προβλέπει οποιαδήποτε μεταποιητική δραστηριότητα, από την απλή επανασυσκευασία προϊόντων, ως την πλέον σύνθετη μεταποιητική ενέργειτα.

Ποιοί μπορούν να κάνουν χρήση του καθεστώτος Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή;

Το καθεστώς απευθύνεται σε πρόσωπα ή εταιρείες εγκαταστημένες εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Επίσης χρήση των διατάξεων του καθεστώτος μπορούν να κάνουν πρόσωπα ή εταιρείες , οι οποίες ευρίσκονται εκτός Κοινότητας, με την προϋπόθεση ότι τα υπό μεταποίηση εμπορεύματα δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα.

Πώς γίνεται η υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή;

Η υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς της Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή προϋποθέτει την έκδοση σχετικής άδειας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.
Αίτηση μπορεί να υποβληθεί από το πρόσωπο που πραγματοποιεί τη μεταποίηση ή από το πρόσωπο εκείνο που έχει αναλάβει να εκτελέσει τις εργασίες τελειοποίησης, εκ μέρους κάποιου άλλου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης αποτελεί η επίκληση του λόγου που θα δικαιολογούσε μια τέτοια εισαγωγή (οικονομικός όρος) και η ταυτόχρονη υποστήριξή του με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.
Η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή με τη σειρά της υποχρεούται εντός των προβλεπόμενων χρονικών προθεσμιών να εγκρίνει ή να απορρίψει την αίτηση εξετάζοντας κατά περίπτωση αν η εν λόγω εισαγωγή εξασφαλίζει το συμφέρον των Κοινοτικών παραγωγών.

Ποιά είναι η διάρκεια ισχύος της άδειας στο καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή ;

Η ισχύς της άδειας δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τα τρία έτη, με εξαίρεση ορισμένα αγροτικά και γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου οι προθεσμίες περιορίζονται μόνο στους έξι και τρεις μήνες αντίστοιχα.

Υπάρχει δυνατότητα Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή σε περισσότερα του ενός Κράτη-Μέλη;

Το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή προβλέπει την δυνατότητα μεταποίησης των εισαγομένων προϊόντων σε περισσότερα του ενός Κράτη-Μέλη, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και έκδοση ανάλογης άδειας που θα καλύπτει το σύνολο της μεταποιητικής διαδικασίας (Ενιαία Άδεια).

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 23 Νοέμβριος 2011 20:01
Greek English Turkish