ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2011 14:52 διαχειριστής
Εκτύπωση PDF

1. Τι είναι το καθεστώς της Τελειοποίησης προς Επανεισαγωγή;

Το καθεστώς της Τελειοποίησης προς Επανεισαγωγή (Παθητική Τελειοποίηση) είναι το τελωνειακό καθεστώς , με το οποίο επιτρέπεται, εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, η προσωρινή εξαγωγή Κοινοτικών εμπορευμάτων σε τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες για τελειοποίηση και επανεισαγωγή των παραγώγων προϊόντων, με μερική ή ολική απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς.

2. Ποιά οφέλη απορρέουν από την υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεισαγωγή;

Το καθεστώς επιτρέπει στους δικαιούχους να επωφεληθούν από το χαμηλότερο κόστος εργασίας, που ενδέχεται να υπάρχει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να ενθαρρύνει τη χρήση Κοινοτικών πρώτων υλών για τη παραγωγή τελικών προϊόντων.
Επίσης στα πλαίσια των διατάξεων του συστήματος ΄΄σταθερών ανταλλαγών΄΄, προβλέπεται η δυνατότητα επιστροφής σε τρίτη χώρα ενός προϊόντος, με σκοπό την επισκευή του ή τη αντικατάστασή του από κάποιο άλλο (προϊόν αντικατάστασης).

3. Ποιοί μπορούν να κάνουν χρήση του καθεστώτος Τελειοποίησης προς Επανεισαγωγή;

Η έγκριση για την υπαγωγή στο καθεστώς χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εγκαταστημένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση , εφόσον παρέχουν τα εχέγγυα κατά την άποψη της Τελωνειακής Αρχής.

4. Πώς γίνεται η υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεισαγωγή;

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στο καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεισαγωγή (Παθητική Τελειοποίηση) είναι η έκδοση έγκρισης, η οποία χορηγείται ύστερα από εξέταση της αίτησης μετά των συνημμένων δικαιολογητικών και εφόσον η συγκεκριμένη μεταποιητική πράξη που θα πραγματοποιηθεί εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, δεν επιφέρει βλάβη σε βάρος των Κοινοτικών συμφερόντων.

5 .Ποιά είναι η διάρκεια ισχύος της άδειας στο καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεισαγωγή;

Η διάρκεια της ισχύος της άδειας καθορίζεται σε τρία έτη, με δυνατότητα παράτασης, όπως ισχύει και στο καθεστώς της Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 23 Νοέμβριος 2011 19:59
Greek English Turkish