ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ

Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2011 15:00 διαχειριστής
Εκτύπωση PDF

1. Τι είναι Τελωνειακή Αποταμίευση;

   

Τελωνειακή Αποταμίευση είναι ένα τελωνειακό καθεστώς το οποίο μπορεί να εφαρμοσθεί στα εισαγόμενα εμπορεύματα, και συνίσταται στην τοποθέτηση των εμπορευμάτων σε αποθήκες , εγκεκριμένες από την τελωνειακή υπηρεσία, όπου μπορούν να παραμείνουν για απεριόριστο χρονικό διάστημα με αναστολή καταβολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.
Για να εξέλθουν τα αποταμιευμένα εμπορεύματα από την αποθήκη, προκειμένου να διατεθούν στην κατανάλωση, πρέπει να καταβληθούν οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.

2. Ποιοί μπορούν να συστήσουν αποθήκη αποταμίευσης;

Αποθήκες αποταμίευσης δύνανται να συστήσουν μόνο πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ( εισαγωγείς, αποθηκευτικές επιχειρήσεις, μεταφορικές εταιρείες, εφοδιαστικές επιχειρήσεις κ.λ.π.)
- Ιδιώτες δε μπορούν να συστήσουν αποθήκη αποταμίευσης.

3. Πώς εγκρίνεται μία αποθήκη αποταμίευσης;

- Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στο τελωνείο στο οποίο υπάγονται, κατά χωρική αρμοδιότητα, οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τους οποίους ζητείται η έγκριση ως αποθήκες αποταμίευσης, προκειμένου το τελωνείο να διενεργήσει αυτοψία των χώρων.
- Μετά την αυτοψία και την έγκριση των χώρων , ως καταλλήλων, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στην Τελωνειακή Περιφέρεια, όπου καταθέτει αίτηση για τη χορήγηση άδειας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.
Η αίτηση είναι σχεδιασμένη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και το έντυπο χορηγείται από την Τελωνειακή Περιφέρεια.
Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1.  
  1.  
   1. Καταστατικό - έναρξη επιτηδεύματος.
   2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
   3. Τοπογραφικό και άδεια ανέγερσης του κτιρίου
   4. Απόφαση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρασφάλεια
   5. Έγγραφα κυριότητας ή μίσθωσης του χώρου
   6. Λογιστικό σχέδιο παρακολούθησης των εμπορευμάτων.

4 . Τι άλλο απαιτείται;
- Απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής που να καλύπτει το 20% των αναλογούντων δασμών κ.λ.π. φόρων, των εμπορευμάτων που ευρίσκονται ανά πάσα στιγμή στην αποθήκη, εκτός των αποθηκών τύπου Β΄ που απαιτείται εγγύηση 100% .
-Επίσης για τη λειτουργία της αποθήκης καταβάλλεται ετησίως διοικητικό κόστος,το οποίο είναι ανάλογο με το εμβαδό της αποθήκης και ορίζεται σε:
500 € για κάθε στεγασμένο χώρο μέχρι 1000 τ.μ ή υπαίθριο μέχρι 10000 τ.μ
Το ανωτέρω ποσό δεν μπορεί να υπερβεί τα 3000 € για κάθε άδεια αποταμίευσης.

5. Ποιοί είναι οι τύποι αποθηκών αποταμίευσης;

 1. Δημόσιες αποθήκες: Oνομάζονται έτσι , γιατί σ΄ αυτές μπορεί να αποταμιεύσει εμπορεύματα οποιοδήποτε πρόσωπο, ακόμα και ιδιώτης και τις διαχειρίζονται ιδιωτικές επιχειρήσεις και
 2. Ιδιωτικές αποθήκες: Ονομάζονται έτσι , γιατί αποταμιεύει τα εμπορεύματά του μόνο ο κάτοχος της αποθήκης.

 

6. Τί εμπορεύματα μπορούν να τοποθετηθούν στις αποθήκες αποταμίευσης;

Κατ΄ αρχάς οποιοδήποτε εμπόρευμα, αλλά εφόσον πρόκειται για εμπορεύματα επικίνδυνα για τη δημόσια τάξη, ασφάλεια, υγεία, περιβάλλον κ.λ.π., τότε πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

7. Πώς εισέρχονται τα εμπορεύματα σε αποθήκη αποταμίευσης;

Τα εμπορεύματα προσκομίζονται στο τελωνείο όπου κατατίθεται από τον κάτοχό τους διασάφηση αποταμίευσης. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων από το τελωνείο εκδίδεται άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων. Τότε τα εμπορεύματα μπορούν να οδηγηθούν στην εγκεκριμένη αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης, όπου και παραμένουν στην κατάσταση που εισήχθησαν.

8. Τί προορισμό μπορούν να πάρουν τα εμπορεύματα από μία αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης;

Οποιονδήποτε αποδεκτό τελωνειακό προορισμό (επανεξαγωγή, τοποθέτηση σε Ελεύθερη Ζώνη, θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση, καταστροφή, εγκατάλειψη, διαμετακόμιση κ.λ.π.).

9. Πώς εξέρχονται τα εμπορεύματα από την αποθήκη αποταμίευσης;

Για να εξέλθουν τα εμπορεύματα από την αποθήκη πρέπει να κατατεθεί από τον κάτοχό τους παραστατικό (διασάφηση ή ανάλωση), με το οποίο δίνεται ένας προορισμός στο εμπόρευμα. Το τελωνείο διενεργεί τους ελέγχους που απαιτούνται και εκδίδει άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων και τότε μπορούν να εξέλθουν από την αποθήκη αποταμίευσης.

10. Ποιές είναι οι διατάξεις στις οποίες στηρίζεται το καθεστώς αποταμίευσης;

- Τα άρθρα 98-113 του καν ΕΟΚ 2913/92.
- Τα άρθρα 496-523 του καν ΕΟΚ 2454/93.
- Η αριθ. Τ.1460/10/Γ0019/21-03-2002 Α.Υ.Ο ( ΦΕΚ 468/Β/15-04-2002).

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 23 Νοέμβριος 2011 20:02
Greek English Turkish